ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

Announcement of Bid Winning

ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) / Fiscal Year 2019 (October 2018 – September 2019)

ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) / Fiscal Year 2018 (October 2017 – September 2018)

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles