ประกาศเชิญชวน

Invitation to Bid

ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) / Fiscal Year 2018 (October 2017 – September 2018)

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles