ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

Reference Price

ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) / Fiscal year 2019 (October 2018 – September 2019)

ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) / Fiscal year 2018 (October 2017 – September 2018)

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles