Protection for Thais

     

ภารกิจคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ

                สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสให้ความสำคัญกับการคุ้มครองและดูแลคนไทยในต่างประเทศ
ในกรณีที่ท่านประสบปัญหาตกทุกข์ได้ยากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง หรือต้องการคำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ
ท่านสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ  ซึ่งมีเขตกงสุลครอบคลุม 
13 รัฐทางตะวันตก

– แคลิฟอร์เนีย      – วอชิงตัน         – เนวาดา         – อริโซนา         – โคโรลาโด      – ฮาวาย      – โอเรกอน
– ยูทาห์              – อะแลสกา       – นิวเม็กซิโก     – ไอดาโฮ         – มอนทานา       – ไวโอมิง

ขอบข่ายในการให้ความช่วยเหลือ

      สถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถให้ความช่วยเหลือคุ้มครองคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้

       1. นักท่องเที่ยวที่ถูกโจรกรรมทรัพย์สินหรือหนังสือเดินทางสูญหาย
           – สถานกงสุลใหญ่ฯ จะออกหนังสือสำคัญประจำตัว
             (
Certificate of Identity หรือ C.I.) ให้ใช้เดินทางกลับประเทศไทย

       2. การช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ซึ่งไม่มีญาติพี่น้องในสหรัฐฯ
           – สถานกงสุลใหญ่ฯ จะประสานกับญาติในประเทศไทยเรื่องการรักษาพยาบาล การจัดการค่าใช้จ่าย
             และการเดินทางกลับประเทศไทย

       3. การช่วยเหลือคนไทยที่เสียชีวิต ซึ่งไม่มีญาติพี่น้องในสหรัฐฯ
           – สถานกงสุลใหญฯ จะประสานกับญาติในประเทศไทยเรื่องการจัดการศพ การออกใบมรณบัตร
             และการนำอัฐิผู้เสียชีวิติกลับประเทศไทย

       4. การช่วยเหลือคนไทยกรณีเกิดภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว โรคระบาด หรือเกิดวิกฤติการทางการเมือง
           – สถานกงสุลใหญ่ฯ  ได้จะจัดเตรียมแผนและให้ความช่วยเหลือคนไทยที่อาจได้รับผลกระทบ รวมถึงการ
             ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นในการช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ

       5. กรณีอื่นๆ เช่น การค้าประเวณี  การเข้าเมืองผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ ปัญหาแรงงาน ฯลฯ

 

ช่องทางการติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ

                   สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมให้ความช่วยเหลือคนไทยทุกท่าน โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล
                   การให้ความช่วยเหลือที่


                    – หมายเลขโทรศัพท์ 
323 – 962 – 9574 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 09:00 –  17:00 น.)  

                         – อีเมล์ protection@thaiconsulatela.org 

                         – Hotline (กรณีฉุกเฉิน 
อาทิ กรณีอุบัติเหตุ แจ้งภัยพิบัติ สถานการณ์ฉุกเฉินของพื้นที่
                           อาการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิต)
 ที่หมายเลขโทรศัพท์ 323 – 580 – 4222

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles