การรับรองเอกสาร / การจดทะเบียน

(สัญชาติและนิติกรณ์)

สถานกงสุลใหญ่ฯ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้บริการรับรองเอกสาร / จดทะเบียน สำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ใน 13 มลรัฐในเขตอาณา คือ
1. แคลิฟอร์เนีย  2. โคโลราโด      3. เนวาดา       4. นิวเม็กซิโก    5. มอนทานา    6. ยูทาห์     7. วอชิงตัน
8. ไวโอมิง         9. อะแลสกา     10. แอริโซนา   11. ออริกอน     12. ไอดาโฮ     13. ฮาวาย 
(รวมทั้ง เกาะกวมและดินแดนของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก)

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ รับรองคำแปลเฉพาะเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทยหรือสหรัฐฯ เท่านั้น

 

 1. การให้บริการ – งานรับรองนิติกรณ์เอกสาร 
     1.1  การรับรองลายมือชื่อในเอกสารไทย (หนังสือมอบอำนาจ)
     1.2  การรับรองคำแปล
     1.3  การรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานสหรัฐฯ (Authentication of US Documents)
     1.4  การรับรองสำเนาเอกสารราชการไทย
     1.5  การขอหนังสือรับรองเพื่อใช้ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

 

2.  การให้บริการ – งานทะเบียนราษฎร / ทะเบียนครอบครัว 
     2.1  การขอจดทะเบียนคนเกิด – ขอสูติบัตรไทย
     2.2  การขอจดทะเบียนสมรส 
     2.3  การขอจดทะเบียนหย่า
     2.4  การขอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
     2.5  การขอจทะเบียนคนตาย – ขอมรณบัตรไทย

 

3.  การให้บริการอื่น ๆ 
     3.1  การแก้ไขนามสกุลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของหญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ
     3.2  การเพิ่มชื่อเด็กไทยที่เกิดในสหรัฐฯ ในทะเบียนบ้านไทย
     3.3  การขอสละสัญชาติไทย
     3.4  การขอหนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Police Clearance Certificate)
 

 

  แบบฟอร์มการแปลเอกสารราชการ  
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles