สัญชาติและนิติกรณ์

  การรับรองลายมือชื่อในเอกสารไทย (หนังสือมอบอำนาจ)  
  การรับรองคำแปล  
  การรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานสหรัฐฯ (Authentication of US Documents)  
  การรับรองสำเนาเอกสารราชการไทย  
  การขอหนังสือรับรองเพื่อใช้ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  
  การขอจดทะเบียนสมรส  
  การแก้ไขนามสกุลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของหญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ  
  การขอจดทะเบียนหย่า  
  การขอสูติบัตรไทย  
  การขอมรณบัตรไทย  
  การเพิ่มชื่อเด็กไทยที่เกิดในสหรัฐฯ ในทะเบียนบ้านไทย  
  การขอรับบุตรบุญธรรม  
  การขอสละสัญชาติไทย  
  การขอหนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Police Clearance Certificate)  
  แบบฟอร์มการแปลเอกสารราชการ  
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles