สัญชาติและนิติกรณ์

 1. การให้บริการ – งานรับรองนิติกรณ์เอกสาร 
     1.1  การรับรองลายมือชื่อในเอกสารไทย (หนังสือมอบอำนาจ)
     1.2  การรับรองคำแปล
     1.3  การรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานสหรัฐฯ (Authentication of US Documents)
     1.4  การรับรองสำเนาเอกสารราชการไทย
     1.5  การขอหนังสือรับรองเพื่อใช้ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

 

2.  การให้บริการ – งานทะเบียนครอบครัว 
     2.1  การขอสูติบัตรไทย
     2.2  การขอจดทะเบียนสมรส
     2.3  การขอจดทะเบียนหย่า
     2.4  การขอรับบุตรบุญธรรม
     2.5  การขอมรณบัตรไทย

 

3.  การให้บริการอื่น ๆ 
     3.1  การแก้ไขนามสกุลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของหญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ
     3.2  การเพิ่มชื่อเด็กไทยที่เกิดในสหรัฐฯ ในทะเบียนบ้านไทย
     3.3  การขอสละสัญชาติไทย
     3.4  การขอหนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Police Clearance Certificate)
 

 

  แบบฟอร์มการแปลเอกสารราชการ  
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles