การขอสละสัญชาติไทย

เอกสารหลักฐานประกอบสำหรับยื่นเรื่องสละสัญชาติ

 1. จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทตัวจริงพร้อมสำเนา 2 ชุด และคำแปลภาษาไทย (ถ้ามี)
 2. สูติบัตรไทยตัวจริงและสำเนา 2 ชุด
 3. ทะเบียนสมรสและสำเนา 2 ชุด (ถ้ามี)
 4. หนังสือเดินทางไทยและสำเนา 2 ชุด
 5. บัตรประชาชนไทยและสำเนา 2 ชุด
 6. หนังสือรับรองการศึกษาพร้อมสำเนา 2 ชุด (ถ้ามี)
 7. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
 8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ 2 ชุด สำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล 2 ชุด (ถ้ามี)
 9. หนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชนของพยานพร้อมสำเนา 2 ชุด
 10. รูปถ่ายผู้ขอสละสัญชาติและพยาน 2 x 2 จำนวน 12 รูป
 11. รูปถ่าย บิดา และมารดา คนละ 6 รูป
 12. หนังสือเดินทางไทย หรือ บัตรประจำตัวประชาชนไทย ของ บิดา มารดา คนละ 1 ชุด
 13. หนังสือเดินทางสหรัฐอเมริกาพร้อมสำเนา 2 ชุด และหนังสือแสดงการได้รับสัญชาติอเมริกัน หรือสูติบัตรสหรัฐฯ (ซึ่งได้ผ่านการรับรองเอกสารจาก Department of State แล้ว และได้ทำการแปลเป็นภาษาไทยและรับรองคำแปลจากสถานทูต หรือสถานกงสุล แล้ว) พร้อมสำเนา 2 ชุด
 14.  ค่าธรรมเนียมการสละสัญชาติ 5 บาท
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles