การขอหนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Police Clearance Certificate)

บุคคลสัญชาติไทยที่มีถิ่นพำนักในต่างประเทศที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองความประพฤติ (Police Clearance Certificate) ซึ่งออกให้โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะต้องติดต่อขอดำเนินการเรื่องดังกล่าวที่

ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ชั้น 1 อาคาร 24 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2205-2168- 9 โทรสาร 0-2205-1295
เว็บไซต์ www.psccenter.sb.police.go.th
อีเมล์: pcsc.thaipolice@gmail.com

โดยดำเนินการได้ 3 วิธี คือ

(1) ยื่นคำร้องด้วยตนเอง
(2) ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ และ
(3) มอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทน >> กดที่นี่ <<
ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ)
>> ดาว์นโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง <<

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles