การขอหนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Police Clearance Certificate)

บุคคลสัญชาติไทยที่มีถิ่นพำนักในต่างประเทศที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองความประพฤติ (Police Clearance Certificate) ซึ่งออกให้โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะต้องติดต่อขอดำเนินการเรื่องดังกล่าวที่ 

               ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ 
                กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

               ชั้น 1 อาคาร 24 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
               โทรศัพท์ 0-2205-2168- 9 โทรสาร 0-2205-1295 
               เว็บไซต์ www.psccenter.sb.police.go.th
               อีเมล์: pcsc.thaipolice@gmail.com

โดยดำเนินการได้ 3 วิธี คือ (1) ยื่นคำร้องด้วยตนเอง  (2) ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ และ (3) มอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทน ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ) กดที่นี่

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles