แบบฟอร์มการแปลเอกสารราชการ

สำหรับท่านที่ต้องนำเอกสารราชการของไทยไปติดต่อกับหน่วยงานของสหรัฐฯ และต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้สถานกงสุลใหญ่ฯ รับรองคำแปลนั้น ท่านสามารถแปลได้ด้วยตนเอง ไม่จำเป็นต้องจ้างบริษัทหรือผู้อื่นแปล โดยการแปลเอกสารต้องแปลให้ครบถ้วนและสอดคล้องกับข้อความที่ปรากฎในต้นฉบับเอกสารภาษาไทย

        สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รวบรวมตัวอย่างแบบฟอร์มการแปลเอกสารในเรื่องทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนครอบครัว และเอกสารราชการบางประเภท ซึ่งจัดทำโดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านสำหรับใช้เป็นแนวทางในการแปลเอกสารราชการของไทย

 หมายเหตุ  ตัวอย่างการแปลนี้ให้ใช้เป็นแนวทางในการแปลเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการตรวจแก้ใด ๆ โดยเจ้าหน้าที่

    • สูติบัตร   ท.ร.1 รุ่นใหม่   ท.ร.1 ตอน 1   ท.ร.1 ตอน 2   ท.ร. 19 ตอน 1   ท.ร. 19 ตอน 4  
    • มรณบัตร   ท.ร. 4 ตอน 1   ท.ร. 4 ตอน 2  
    • หนังสือสำคัญการจัดตั้งนามสกุล   แบบ ช. 2  
    • หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ แบบ ช. 3   แบบที่ 1   แบบที่ 2  
    • หนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล แบบ ช. 4   แบบที่ 1   แบบที่ 2  
    • หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ-สกุล   แบบ ช. 5  
    • บัตรประจำตัวประชาชน   แบบที่ 1   แบบที่ 2 
    • ทะเบียนบ้าน   ท.ร. 14  
    • แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร  ท.ร.14/1 
    • ทะเบียนสมรส   คร.2 แบบที่ 1   คร.2 แบบที่ 2 
    • ใบสำคัญการสมรส  คร.3 แบบที่ 1  คร.3 แบบที่ 2 
    • ทะเบียนหย่า   คร.6 
    • ใบสำคัญการหย่า  คร.7 แบบที่ 1   คร.7 แบบที่ 2 
    • ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว  คร. 22  
    • หนังสือรับรอง (ความเป็นโสด)  แบบที่ 1 
    • คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการแปล คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรทราบและใช้ในการแปลอยุ่เสมอ 

*** หมายเหตุ : การเปิดไฟล์ตัวอย่างคำแปลแบบฟอร์มในข้างต้น สามารถเปิดได้โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word เท่านั้น 

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles