แบบฟอร์มการแปลเอกสารราชการ

สำหรับท่านที่ต้องนำเอกสารราชการของไทยไปติดต่อกับหน่วยงานของสหรัฐฯ และต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้สถานกงสุลใหญ่ฯ รับรองคำแปลนั้น ท่านสามารถแปลได้ด้วยตนเอง ไม่จำเป็นต้องจ้างบริษัทหรือผู้อื่นแปล โดยการแปลเอกสารต้องแปลให้ครบถ้วนและสอดคล้องกับข้อความที่ปรากฎในต้นฉบับเอกสารภาษาไทย

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รวบรวมตัวอย่างแบบฟอร์มการแปลเอกสารในเรื่องทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนครอบครัว และเอกสารราชการบางประเภท ซึ่งจัดทำโดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านสำหรับใช้เป็นแนวทางในการแปลเอกสารราชการของไทย
อ้างอิงจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ  ตัวอย่างการแปลนี้ให้ใช้เป็นแนวทางในการแปลเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการตรวจแก้ใด ๆ โดยเจ้าหน้าที่

• สูติบัตร   ท.ร.1 รุ่นใหม่   ท.ร.1 ตอน 1   ท.ร.1 ตอน 2   ท.ร. 19 ตอน 1   ท.ร. 19 ตอน 4
• มรณบัตร   ท.ร. 4 ตอน 1   ท.ร. 4 ตอน 2
• หนังสือสำคัญการจัดตั้งนามสกุล   แบบ ช. 2
• หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ แบบ ช. 3   แบบที่ 1   แบบที่ 2
• หนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล แบบ ช. 4   แบบที่ 1   แบบที่ 2
• หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ-สกุล   แบบ ช. 5
• บัตรประจำตัวประชาชน   แบบที่ 1   แบบที่ 2 แบบแข็งรุ่นแรก
• ทะเบียนบ้าน   ท.ร. 14  ท.ร. 14 (หน้ารายการบุคคล)
• แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร  ท.ร.14/1
• ทะเบียนสมรส   คร.2 แบบที่ 1   คร.2 แบบที่ 2
• ใบสำคัญการสมรส  คร.3 แบบที่ 1  คร.3 แบบที่ 2
• ทะเบียนหย่า   คร.6
• ใบสำคัญการหย่า  คร.7 แบบที่ 1   คร.7 แบบที่ 2
• ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว  คร. 22
• หนังสือรับรอง (ความเป็นโสด)  แบบที่ 1
• คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการแปล คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรทราบและใช้ในการแปลอยุ่เสมอ

*** หมายเหตุ : การเปิดไฟล์ตัวอย่างคำแปลแบบฟอร์มในข้างต้น สามารถเปิดได้โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word เท่านั้น

0304_1

0304_2

0304_3

0304_4

อ้างอิงจาก กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เอกสารการทะเบียนภาษาอังกฤษ

**************************************

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
ปรับปรุง พฤศจิกายน 2564

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles