การขอสูติบัตรไทย

1. ขอบเขตการให้บริการ
สถานกงสุลใหญ่ฯ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้บริการรับรองลายมือชื่อในเอกสารไทย (หนังสือมอบอำนาจ)
สำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ใน 13 มลรัฐในเขตอาณา คือ
1) แคลิฟอร์เนีย  2) โคโลราโด    3) เนวาดา       4) นิวเม็กซิโก    5) มอนทานา    6) ยูทาห์   7) วอชิงตัน
8) ไวโอมิง         9) อะแลสกา   10) แอริโซนา   11) ออริกอน     12) ไอดาโฮ     13) ฮาวาย
(รวมทั้ง เกาะกวมและดินแดนของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก)

2. เอกสารที่ต้องใช้
2.1  คำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด 1 ชุด (Download)
2.2  สูติบัตรสหรัฐฯ ฉบับจริง 1 ชุด โดย *ต้องผ่านการรับรองจาก Secretary of State
       ของมลรัฐที่ออกเอกสารก่อนสามารถศึกษาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับส่งเอกสารไปรับรองได้ที่
       https://www.nass.org/business-services/apostillesdocument-authentication-services 
2.3  บัตรประชาชนไทย หรือ หนังสือเดินทางไทยฉบับจริงที่มีอายุการใช้งานของ บิดา/ มารดา หรือ
       หนังสือเดินทางฉบับจริงที่มีอายุการใช้งานของ บิดา/ มารดา ที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทย
2.4  ทะเบียนสมรสของบิดา – มารดาฉบับจริงที่จดทะเบียนตามกฎหมายสหรัฐฯ หรือกฎหมายไทย
2.5  สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา และมารดา อย่างละ 1 ชุด
2.6  รูปถ่ายสีของเด็ก ขนาด Passport Size (2 x 2 นิ้ว) จำนวน 1 รูป
       – ฉากหลังสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ถ่ายหน้าตรงชัดเจน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
       – ไม่รับรูปถ่ายจาก Photo Machine หรือจากการถ่ายเอกสารสี/ สแกนเนอร์
       – โปรดเขียนชื่อ – นามสกุลหลังรูปถ่ายด้วย
2.7  กรณีบิดาเป็นบุคคลสัญชาติไทยและมารดาเป็นชาวต่างชาติ แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
       – กฎหมายระบุว่าบุตรจะได้สัญชาติไทยต่อเมื่อได้ผ่านการพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่าง บิดา-มารดา-บุตร แล้ว
       – โปรดเตรียม “เอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่าง บิดา-มารดา-บุตร
2.8  กรณีที่ ชื่อ-นามสกุล บิดา / มารดา ในสูติบัตรสหรัฐฯ และเอกสารที่ยื่นไม่ตรงกันท่านจะต้องมีใบเปลี่ยนชื่อแนบมาด้วย
2.9  ท่านจะต้องกรอกเอกสารอื่นเพิ่มเติมในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
       2.9.1  กรณีบิดา – มารดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรส และประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลของบิดา
                – บันทึกการสอบปากคำบิดาและมารดา กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสและประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลของบิดา
       2.9.2  กรณีบิดา – มารดาจดทะเบียนสมรสและประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลของมารดา
               – บันทึกการสอบปากคำบิดาและมารดา กรณีจดทะเบียนสมรสและประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลของมารดา
       2.9.3  กรณีขอสูติบัตรไทยให้บุตรซึ่งเกิดก่อนปี พ.ศ. 2535
               – บันทึกการสอบปากคำ กรณีขอให้ออกสูติบัตรไทยให้กับบุตรซึ่งได้รับสัญชาติไทยย้อนหลังตามมาตรา 10 พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

3. ข้อแนะนำเรื่อง ชื่อและนามสกุล
ชื่อและนามสกุลของเด็กในสูติบัตรไทยต้องตรงกับในสูติบัตรสหรัฐฯ นามสกุลของเด็กในสูติบัตรไทยต้องใช้นามสกุลบิดาตามกฎหมายหรือมารดาเท่านั้นและตัวสะกดต้องยึดตามเอกสารไทยของบิดา/มารดา

4. ค่าธรรมเนียม
การขอสูติบัตรไทยไม่มีค่าธรรมเนียม

5. การยื่นคำร้อง
ยื่นทางไปรษณีย์เท่านั้น ท่านจะต้องดำเนินการ ดังนี้
– สูติบัตรสหรัฐฯ ต้องส่งฉบับจริงเท่านั้น
– บิดาหรือมารดา นำแบบฟอร์มนี้ Notary Public Form (Download) ไปรับลายมือชื่อจาก Notary Public
– เอกสารอื่น ๆ (บัตรประชาชนไทย หนังสือเดินทาง ทะเบียนสมรส ฯลฯ) หากไม่ประสงค์จะส่งฉบับจริง ให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ           และนำไปประทับตราจาก Notary Public
– เตรียมซองติดแสตมป์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านให้ชัดเจน
– ส่งเอกสารตามที่ระบุข้างต้นไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมซองติดแสตมป์
– สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 5 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสาร สำหรับระยะเวลาที่ท่านจะได้รับเอกสารคืนขึ้นอยู่กับอัตราค่าแสตมป์และ         ประเภทการจัดส่งทางไปรษณีย์ที่ท่านเลือก ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์

Download Form
1. แบบฟอร์มการแจ้งเกิด Download
2. แบบฟอร์มเพิ่มเติมสำหรับการขอสูติบัตร
2.1 บันทึกสอบปากคำบิดา กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสและประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลบิดา Download
2.2 บันทึกสอบปากคำมารดา กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสและประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลบิดา Download
2.3 บันทึกสอบปากคำบิดา กรณีจดทะเบียนสมรสและประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลมารดา Download
2.4 บันทึกสอบปากคำมารดา กรณีจดทะเบียนสมรสและประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลมารดา Download
2.5 คำร้องและบันทึกการสอบปากคำ กรณีการขอหนังสือรับรองบุคคลบุคคล Download
2.6 บันทึกการสอบปากคำ กรณีขอให้ออกสูติบัตรไทยให้กับบุตรซึ่งได้รับสัญชาติไทยย้อนหลังตามมาตรา 10 พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 Download
3. แบบฟอร์มโนทารี่ พับบลิค / Notary Public Form (กรณียื่นเอกสารทางไปรษณีย์)  Download
4. คำร้องขอแก้ไขสูติบัตรไทย ที่ออกโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ในกรณี มีรายละเอียดที่ประสงค์แก้ไข Download

 

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles