การขอสูติบัตรไทย

1. ขอบเขตการให้บริการ
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จะออกสูติบัตรไทยให้กับเด็กไทยที่มีบิดา/มารดาเป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น โดยให้บริการสำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ใน 13 มลรัฐในเขตอาณา คือ แคลิฟอร์เนีย โคโลราโด เนวาดา นิวเม็กซิโก มอนทานา ยูทาห์ วอชิงตัน ไวโอมิง  อะแลสกา แอริโซนา ออริกอน ไอดาโฮ ฮาวาย (รวมทั้ง เกาะกวมและดินแดนของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก)
 

 2. เอกสารที่ต้องใช้ 
•    คำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด 1 ชุด (Download)
•    สูติบัตรสหรัฐฯ ฉบับจริง ที่ออกโดยหน่วยงานท้องถิ่น พร้อมสำเนา 1 ชุด ทั้งนี้ ก่อนนำสูติบัตรสหรัฐฯ ไปยื่นต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ท่านจะต้องนำสูติบัตรสหรัฐฯ ไปผ่านการรับรองจาก Secretary of State ของมลรัฐที่ออกเอกสาร โดยสามารถหาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับส่งเอกสารไปรับรองได้ที่ https://www.nass.org/business-services/apostillesdocument-authentication-services
• บัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุการใช้งานฉบับจริงของบิดา/มารดาที่เป็นบุคคลสัญชาติไทยและ มีอายุการใช้งาน และ/หรือหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานฉบับจริงของบิดา/มารดาที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทย พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด (ให้ถ่ายเอกสารของบิดาและมารดาแยกกัน)
• สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดาอย่างละ 1 ชุด
• ทะเบียนสมรสของบิดา – มารดาฉบับจริงที่จดทะเบียนตามกฎหมายสหรัฐฯ หรือกฎหมายไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด
• รูปถ่ายสีของเด็ก ขนาด Passport Size (2 x 2 นิ้ว) จำนวน 1 รูป (ฉากหลังรูปเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ถ่ายหน้าตรงชัดเจน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่รับรูปถ่ายจาก Photo Machine หรือจากการถ่ายเอกสารสี /
สแกนเนอร์ และโปรดเขียนชื่อ – นามสกุลหลังรูปถ่ายด้วย)
• เอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างบุตรและบิดามารดา (กรณีบิดาเป็นบุคคลสัญชาติไทยและมารดาเป็นชาวต่างชาติ แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน กฎหมายระบุว่าบุตรจะได้สัญชาติไทยต่อเมื่อได้ผ่านการพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาและบุตรแล้ว)
• ในกรณีถ้าชื่อ-นามสกุลบิดาหรือมารดา ในสูติบัตรสหรัฐฯ และเอกสารที่ยื่นไม่ตรงกัน ท่านจะต้องมีใบเปลี่ยนชื่อแนบมาด้วย
• ท่านจะต้องกรอกเอกสารอื่นเพิ่มเติมในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(1) กรณีบิดา – มารดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรส และประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลของบิดา
– บันทึกการสอบปากคำบิดาและมารดา กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสและประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลของบิดา
(2) กรณีบิดา – มารดาจดทะเบียนสมรสและประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลของมารดา
– บันทึกการสอบปากคำบิดาและมารดา กรณีจดทะเบียนสมรสและประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลของมารดา
(3) กรณีชื่อของเด็กในสูติบัตรสหรัฐฯ และสูติบัตรไทยไม่ตรงกัน
– คำร้องและบันทึกการสอบปากคำกรณีการขอหนังสือรับรองบุคคล
– พร้อมค่าธรรมเนียม $15 money order หรือ cashier check เท่านั้น
(4) กรณีขอสูติบัตรไทยให้บุตรซึ่งเกิดก่อนปี พ.ศ. 2535
– บันทึกการสอบปากคำ กรณีขอให้ออกสูติบัตรไทยให้กับบุตรซึ่งได้รับสัญชาติไทยย้อนหลังตามมาตรา 10 พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

 
3. ข้อแนะนำเรื่องชื่อและนามสกุล
•    ชื่อและนามสกุลของเด็กในสูติบัตรไทยต้องตรงกับในสูติบัตรสหรัฐฯ นามสกุลของเด็กในสูติบัตรไทยต้องใช้นามสกุลบิดาตามกฎหมายหรือมารดาเท่านั้นและตัวสะกดต้องยึดตามเอกสารไทยของบิดา/มารดา
 
4. ค่าธรรมเนียม
•    การขอสูติบัตรไทยไม่มีค่าธรรมเนียม
 
5. การยื่นคำร้อง
• ยื่นทางไปรษณีย์เท่านั้น ท่านจะต้องดำเนินการ ดังนี้
– สูติบัตรสหรัฐฯ ต้องส่งฉบับจริงเท่านั้น
– บิดาหรือมารดา นำแบบฟอร์มนี้ Notary Public Form (Download) ไปรับลายมือชื่อจาก Notary Public
– เอกสารอื่น ๆ (บัตรประชาชนไทย หนังสือเดินทาง ทะเบียนสมรส ฯลฯ) หากไม่ประสงค์จะส่งฉบับจริง ให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ และนำไปประทับตราจาก Notary Public
– เตรียมซองติดแสตมป์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านให้ชัดเจน
– ส่งเอกสารตามที่ระบุข้างต้นไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมซองติดแสตมป์
– สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 5 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสาร สำหรับระยะเวลาที่ท่านจะได้รับเอกสารคืนขึ้นอยู่กับอัตราค่าแสตมป์และประเภทการจัดส่งทางไปรษณีย์ที่ท่านเลือก ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์
 
Download Form
1. แบบฟอร์มการแจ้งเกิด Download
2. แบบฟอร์มเพิ่มเติมสำหรับการขอสูติบัตร
2.1 บันทึกสอบปากคำบิดา กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสและประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลบิดา Download
2.2 บันทึกสอบปากคำมารดา กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสและประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลบิดา Download
2.3 บันทึกสอบปากคำบิดา กรณีจดทะเบียนสมรสและประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลมารดา Download
2.4 บันทึกสอบปากคำมารดา กรณีจดทะเบียนสมรสและประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลมารดา Download
2.5 คำร้องและบันทึกการสอบปากคำ กรณีการขอหนังสือรับรองบุคคลบุคคล Download
2.6 บันทึกการสอบปากคำ กรณีขอให้ออกสูติบัตรไทยให้กับบุตรซึ่งได้รับสัญชาติไทยย้อนหลังตามมาตรา 10 พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 Download
3. แบบฟอร์มโนทารี่ พับบลิค / Notary Public Form (กรณียื่นเอกสารทางไปรษณีย์)  Download
 
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles