การขอใบมรณบัตร

1. ขอบเขตการให้บริการ
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จะออกมรณบัตรไทยให้กับบุคคลสัญชาติไทยที่พำนักอยู่ใน 13 มลรัฐ ในเขตอาณา คือ แคลิฟอร์เนีย โคโลราโด เนวาดา นิวเม็กซิโก มอนทานา ยูทาห์ วอชิงตัน ไวโอมิง อะแลสกาแอริโซนา ออริกอน ไอดาโฮ ฮาวาย (รวมทั้ง เกาะกวมและดินแดนของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก)

2. เอกสารที่ต้องใช้ 

•    คำร้องขอจดทะเบียนคนตาย 1 ชุด (Download)
•    มรณบัตรสหรัฐฯ (U.S. Death Certificate) ฉบับจริง ที่ออกโดยหน่วยงานท้องถิ่น พร้อมสำเนา 1 ชุด ทั้งนี้ ก่อนนำมรณบัตรสหรัฐฯ มายื่นต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ท่านจะต้องนำมรณบัตรสหรัฐฯ ไปผ่านการรับรองจาก Secretary of State ของมลรัฐที่ออกเอกสาร (ท่านสามารถหาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับส่งเอกสารไปรับรองได้ที่ http://www.nass.org/business-services/apostillesdocument-authentication-services > เลือกมลรัฐที่ออกเอกสารท้องถิ่น)
•    บัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางไทยฉบับจริงของผู้ตาย 
•    สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย 1 ชุด
•    บัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางไทยฉบับจริงของผู้แจ้ง (ผู้แจ้งควรเป็นบุคคลในครอบครัวหรือมีความสัมพันธ์เป็นญาติของผู้ตาย)
•    กรณี ถ้าชื่อผู้ตายในใบมรณบัตรสหรัฐ ไม่ตรงกับเอกสารไทยของผู้ตาย ท่านจะต้องมีใบเปลี่ยนชื่อของผู้ตายแนบมาด้วย

3. ค่าธรรมเนียม

•    การขอมรณบัตรไทยไม่มีค่าธรรมเนียม

4. การยื่นคำร้อง

• ยื่นทางไปรษณีย์เท่านั้น ท่านจะต้องดำเนินการ ดังนี้
– มรณบัตรสหรัฐฯ และบัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางไทยของผู้ตาย ต้องส่งฉบับจริงเท่านั้น
– บัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางไทยของผู้แจ้ง หากไม่ประสงค์จะส่งฉบับจริง ให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ โดยให้ผ่านการรับรองลายมือชื่อจาก Notary Public หรือใช้ Notary Public Form ของสถานกงสุลใหญ่ฯ
– เตรียมซองติดแสตมป์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านให้ชัดเจน
– ส่งเอกสารตามที่ระบุข้างต้นไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมค่าธรรมเนียมและซองติดแสตมป์
– สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 5 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสาร สำหรับระยะเวลาที่ท่านจะได้รับเอกสารคืนขึ้นอยู่กับอัตราค่าแสตมป์และประเภทการจัดส่งทางไปรษณีย์ที่ท่านเลือก ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์

Download Form
1. คำขอจดทะเบียนคนตาย [ Download ]
2. แบบฟอร์มโนทารี่ พับบลิค / Notary Public Form (กรณียื่นเอกสารทางไปรษณีย์) [ Download ]

 

 

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles