การขอจดทะเบียนสมรส

1. ขอบเขตการให้บริการ
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จะจดทะเบียนสมรสให้กับคนไทยที่พำนักอยู่ใน 13 มลรัฐในเขตอาณา คือ แคลิฟอร์เนีย โคโลราโด เนวาดา นิวเม็กซิโก มอนทานา ยูทาห์ วอชิงตัน ไวโอมิง อะแลสกา แอริโซนา ออริกอน ไอดาโฮ ฮาวาย (รวมทั้ง เกาะกวมและดินแดนของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก)

2. หลักเกณฑ์
• คู่สมรสจะต้องยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสทางไปรษณีย์เท่านั้น 
• คู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
• หากคู่สมรสฝ่ายชายไม่ได้มีสัญชาติไทย ฝ่ายชายจะต้องมีหนังสือรับรองความเป็นโสด 
• คู่สมรสจะต้องมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ หากอายุไม่ครบ 17 ปีบริบูรณ์ บิดาและมารดาจะต้องลงชื่อให้ความยินยอม
• หากคู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นข้าราชการไทย หรือเป็นนักเรียนในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแล นักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา หรือของสำนักงานอื่นของส่วนราชการไทยจะต้องมีหนังสืออนุมัติให้ จดทะเบียนสมรสจากสำนักงานต้นสังกัดมาแสดง
• หากคู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรือทั้งสองฝ่ายเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน ฝ่ายที่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนแล้ว จะต้องมีใบสำคัญการหย่ามาแสดง
• หากฝ่ายหญิงเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน (หย่ากับคู่สมรสเดิมแล้ว)
– ชื่อสกุลในหนังสือเดินทางและทะเบียนราษฎร์ต้องเปลี่ยนเป็นชื่อสกุลเดิมก่อนสมรส ก่อนที่จะยื่นคำร้องขอจดทะเบียนใหม่ (สำหรับบุคคลที่สมรสก่อนวันที่ 5 มิถุนายน 2546)
– จะทำการสมรสใหม่ได้ต่อเมื่อการสิ้นสุดแห่งการสมรสได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่ได้คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น หรือ มีใบรับรองแพทย์รับรองว่าไม่ได้มีครรภ์ หรือ มีคำสั่งศาลไทยให้สมรสได้

3. เอกสารที่ต้องใช้
• คำร้องขอนัดหมายการจดทะเบียนสมรส จำนวน 1 ชุด [ Download ]
• คำร้องนิติกรณ์สำหรับการจดทะเบียนสมรส ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายคนละ 1 ชุด (แบบคำร้องมี 2 กรณี คือ กรณีที่ไม่เคยจดทะเบียนสมรส [ Download ] และกรณีเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน [ Download ])
• คำร้องขอจดทะเบียนสมรส จำนวน 1 ชุด (กรอกให้ครบถ้วนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) [ Download ]
• หนังสือเดินทางและ/หรือบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ
• สำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
• US ID หรือ US Driver License (ถ้ามี)
• สำเนาเอกสารของพยาน 2 ท่าน (บัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางไทย) และในวันที่จดทะเบียนสมรสพยานทั้งสองท่านต้องเข้ามาพร้อมกัน
• เอกสารประกอบอื่น (หากมี ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์)

4. ค่าธรรมเนียม
• การขอจดทะเบียนสมรสไม่มีค่าธรรมเนียม

5. ขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียนสมรส
• กรอกคำร้องทั้งหมดและจัดเตรียมเอกสารตามรายการข้างต้น
• นัดหมายขอจดทะเบียนสมรสล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ โดยส่งคำร้องทั้งหมดและสำเนาเอกสารที่ต้องใช้ให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ทางไปรษณีย์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและจัดพิมพ์เอกสารการจดทะเบียนสมรส
• รอการยืนยันวันนัดจากเจ้าหน้าที่ (รับจดทะเบียนสมรสเวลา 14.00 น. ของวันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ)
• วันจดทะเบียนสมรส คู่สมรสทั้งสองฝ่ายจะต้องมาด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ตามวันเวลานัดดังกล่าว โดยนำเอกสารตัวจริงตามรายการข้างต้นมาแสดง ซึ่งภายหลังการจดทะเบียนสมรสแล้ว คู่สมรสจะได้รับใบทะเบียนสมรสในวันเดียวกัน

6. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Royal Thai Consulate – General
611 N. Larchmont Boulevard, Floor 2
Los Angeles, CA90004
Tel: 323 – 9629574 ext. 220

 

Download Form
1. แบบคำร้องขอนัดหมายการจัดทะเบียนสมรส [ Download ]
2. แบบคำร้องนิติกรณ์สำหรับการจดทะเบียนสมรส
2.1 แบบคำร้องนิติกรณ์สำหรับการจดทะเบียนสมรส (กรณีไม่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน) [ Download ]
2.2 แบบคำร้องนิติกรณ์สำหรับการจดทะเบียนสมรส (กรณีเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน) [ Download ]
3. คำร้องขอจดทะเบียนสมรส [ Download ]
4. หนังสือแสดงความยินยอม [ Download ]
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles