การขอหนังสือรับรองเพื่อใช้ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

 1. ขอบเขตการให้บริการ
  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้บริการออกหนังสือรับรองเพื่อใช้ผ่อนผันการเกณฑ์ทหารสำหรับคนไทยที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ใน 13 มลรัฐในเขตอาณา คือ แคลิฟอร์เนีย โคโลราโด เนวาดา นิวเม็กซิโก มอนทานา ยูทาห์ วอชิงตัน ไวโอมิงอะแลสกา แอริโซนา ออริกอน ไอดาโฮ ฮาวาย (รวมทั้ง เกาะกวมและดินแดนของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก)
 2. เอกสารที่ต้องใช้
  • คำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ (Download)
  • หนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ เนื้อหาต้องระบุระดับการศึกษา สาขาวิชาที่เรียน วันที่เริ่มการศึกษา และวันที่คาดว่าจะจบการศึกษา พร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด
  • บัตรประชาชนไทย หรือหนังสือเดินทางไทยฉบับจริงที่มีอายุการใช้งาน พร้อมสำเนาจำนวน 2 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
  • คำแปลหนังสือรับรองจากสถานศึกษาเป็นภาษาไทย พร้อมค่าธรรมเนียม 15 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับการรับรองคำแปล ทั้งนี้ ต้องแปลให้ถูกต้องและครบถ้วนตามแบบฟอร์มของต้นฉบับ ห้ามแปลสรุป หรือ รวบรัดตัดความ และจะต้องให้ผู้แปลลงนามและมีข้อความรับรองว่าเป็นคำแปลที่ถูกต้องตรงตามต้นฉบับ 
 1. ค่าธรรมเนียม
  • ค่าธรรมเนียม 15 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการรับรองคำแปลหนังสือรับรองจากสถานศึกษา ชำระเป็น Money Order หรือ Cashier’s Check สั่งจ่าย Royal Thai Consulate – General, Los Angeles (ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัวและบัตรเครดิต)
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการออกหนังสือรับรองเพื่อใช้ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 
 1. การยื่นคำร้อง
  • ยื่นทางไปรษณีย์เท่านั้น ท่านจะต้องดำเนินการ ดังนี้
  – นำคำร้องนิติกรณ์ที่กรอกข้อความแล้วไปผ่านการรับรองลายมือชื่อจาก Notary Public หรือใช้การรับรองลายมือชื่อใน Notary Public Form ของสถานกงสุลใหญ่ฯ (Download)
  – หากไม่ประสงค์จะส่งบัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางไทยตัวจริง ให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ โดยให้ผ่านการรับรองลายมือชื่อจาก Notary Public หรือใช้ Notary Public Form ของสถานกงสุลใหญ่ฯ (Download)
  – เตรียมซองติดแสตมป์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านให้ชัดเจน
  – ส่งเอกสารทั้งหมด พร้อมค่าธรรมเนียมและซองติดแสตมป์ไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ
  – สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสาร สำหรับระยะเวลาที่ท่านจะได้รับเอกสารคืนขึ้นอยู่กับอัตราค่าแสตมป์และประเภทการจัดส่งทางไปรษณีย์ที่ท่านเลือก ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ 
 1. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  Royal Thai Consulate – General, Los Angeles
  Legalization Section
  611 N. Larchmont Boulevard, Floor 2
  Los Angeles, CA 90004
  Tel: 323 – 9629574 ext. 220
Download Form
1. คำร้องนิติกรณ์ [ Download ]
2. แบบฟอร์มโนทารี่ พับบลิค / Notary Public Form (กรณียื่นเอกสารทางไปรษณีย์ [ Download ]
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles