การขอหนังสือรับรองเพื่อใช้ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

1. ขอบเขตการให้บริการ
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้บริการออกหนังสือรับรองเพื่อใช้ผ่อนผันการเกณฑ์ทหารสำหรับคนไทยที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ใน 13 มลรัฐในเขตอาณา คือ
1) แคลิฟอร์เนีย  2) โคโลราโด    3) เนวาดา       4) นิวเม็กซิโก    5) มอนทานา    6) ยูทาห์   7) วอชิงตัน
8) ไวโอมิง         9) อะแลสกา   10) แอริโซนา   11) ออริกอน     12) ไอดาโฮ     13) ฮาวาย
(รวมทั้ง เกาะกวมและดินแดนของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก)

2. เอกสารที่ต้องใช้
2.1 คำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ (Download)
2.2 หนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ เนื้อหาต้องระบุระดับการศึกษา สาขาวิชาที่เรียน วันที่เริ่มการศึกษา และวันที่คาดว่าจะจบการศึกษา
2.3 บัตรประชาชนไทย หรือหนังสือเดินทางไทยฉบับจริงที่มีอายุการใช้งาน
2.4 สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
2.5 คำแปลหนังสือรับรองจากสถานศึกษาเป็นภาษาไทย พร้อมค่าธรรมเนียม 15 ดอลลาร์สหรัฐ
สำหรับการรับรองคำแปล ทั้งนี้ ต้องแปลให้ถูกต้องและครบถ้วนตามแบบฟอร์มของต้นฉบับ ห้ามแปลสรุป หรือ รวบรัดตัดความ และจะต้องให้ผู้แปลลงนามและมีข้อความรับรองว่าเป็นคำแปลที่ถูกต้องตรงตามต้นฉบับ

3. ค่าธรรมเนียม
– ค่าธรรมเนียม 15 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการรับรองคำแปลหนังสือรับรองจากสถานศึกษา ชำระเป็น Money Order หรือ Cashier’s Check สั่งจ่าย Royal Thai Consulate – General, Los Angeles (ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัวและบัตรเครดิต)
– ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการออกหนังสือรับรองเพื่อใช้ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

4. การยื่นคำร้อง
ยื่นทางไปรษณีย์เท่านั้น ท่านจะต้องดำเนินการ ดังนี้
–> นำคำร้องนิติกรณ์ที่กรอกข้อความแล้วไปผ่านการรับรองลายมือชื่อจาก Notary Public หรือใช้การรับรองลายมือชื่อใน Notary Public Form ของสถานกงสุลใหญ่ฯ (Download)
–> หากไม่ประสงค์จะส่งบัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางไทยตัวจริง ให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ โดยให้ผ่านการรับรองลายมือชื่อจาก Notary Public หรือใช้ Notary Public Form ของสถานกงสุลใหญ่ฯ (Download)
–> เตรียมซองติดแสตมป์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านให้ชัดเจน
–> ส่งเอกสารทั้งหมด พร้อมค่าธรรมเนียมและซองติดแสตมป์ไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ
–> สำหรับระยะเวลาที่ท่านจะได้รับเอกสารคืนขึ้นอยู่กับอัตราค่าแสตมป์และประเภทการจัดส่งทางไปรษณีย์ที่ท่านเลือก ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ 

5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Royal Thai Consulate – General, Los Angeles
Legalization Section
611 N. Larchmont Boulevard, Floor 2
Los Angeles, CA 90004
Tel: 323 – 9629574 ext. 220

 

Download Form
1. คำร้องนิติกรณ์ [ Download ]
2. แบบฟอร์มโนทารี่ พับบลิค / Notary Public Form (กรณียื่นเอกสารทางไปรษณีย์ [ Download ]
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles