การรับรองสำเนาเอกสารราชการไทย

1. ขอบเขตการให้บริการ
สถานกงสุลใหญ่ฯ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้บริการรับรองสำเนาเอกสารไทย
สำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ใน 13 มลรัฐในเขตอาณา คือ
1) แคลิฟอร์เนีย  2) โคโลราโด    3) เนวาดา       4) นิวเม็กซิโก    5) มอนทานา    6) ยูทาห์   7) วอชิงตัน
8) ไวโอมิง         9) อะแลสกา   10) แอริโซนา   11) ออริกอน     12) ไอดาโฮ     13) ฮาวาย
(รวมทั้ง เกาะกวมและดินแดนของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก)

2. เอกสารที่ต้องใช้ 
2.1 คำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ
2.2 บัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุการใช้งาน 
2.3 ต้นฉบับเอกสารที่ต้องการให้รับรองสำเนา 

3. ค่าธรรมเนียม
–  อัตรา 15 ดอลลาร์สหรัฐต่อตราประทับ
–  ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check สั่งจ่าย Royal Thai Consulate – General, Los Angeles (ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัวและบัตรเครดิต) 

4. การยื่นคำร้อง
โปรดยื่นคำร้อง ทางไปรษณีย์เท่านั้น โดย
–> ส่งเอกสารต้นฉบับให้สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของเอกสาร
–> นำคำร้องนิติกรณ์ไปผ่านการรับรองลายมือชื่อจาก Notary Public หรือใช้ Notary Public Form ของสถานกงสุลใหญ่ฯ (ผู้ลงนามในคำร้องนิติกรณ์ต้องเป็นเจ้าของเอกสารหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายเท่านั้น) (Download)
–> เตรียมซองติดแสตมป์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านให้ชัดเจน
–> ส่งเอกสารทั้งหมด พร้อมค่าธรรมเนียมและซองติดแสตมป์ไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ
–> สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสาร สำหรับระยะเวลาที่ท่านจะได้รับเอกสารคืนขึ้นอยู่กับอัตราค่าแสตมป์และประเภทการจัดส่งทางไปรษณีย์ที่ท่านเลือก ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ 

5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Royal Thai Consulate – General, Los Angeles
Legalization Section
611 N. Larchmont Boulevard, Floor 2
Los Angeles, CA90004
Tel: 323 – 9629574 ext. 220

 

Download Form
1. คำร้องนิติกรณ์ [ Download ]
2. Notary Public Form [ Download ]

 

********************************

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
พฤศจิกายน 2564

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles