การรับรองสำเนาเอกสารราชการไทย

1. ขอบเขตการให้บริการ
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้บริการรับรองสำเนาเอกสารราชการไทยสำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ใน 13 มลรัฐในเขตอาณา คือ แคลิฟอร์เนีย โคโลราโด เนวาดา นิวเม็กซิโก มอนทานา ยูทาห์ วอชิงตัน ไวโอมิง อะแลสกา แอริโซนา ออริกอน ไอดาโฮ ฮาวาย (รวมทั้ง เกาะกวมและดินแดนของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก) ทั้งนี้ตามหลักการของการรับรองสำเนาเอกสาร ต้องเป็นการรับรองโดยหน่วยงานที่ออกเอกสารนั้น เพราะสามารถตรวจสอบได้ว่าเอกสารออกโดยหน่วยงานจริง ดังนั้น หากเป็นเอกสารราชการที่ไม่ได้ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศหรือสถานกงสุลใหญ่ฯ จึงเป็นดุลยพินิจของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการรับรองสำเนาเอกสารดังกล่าว ขึ้นอยู่กับความถูกต้องแท้จริงของเอกสารนั้น 

2. เอกสารที่ต้องใช้ 
•    คำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ
•    บัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุการใช้งาน พร้อมสำเนา 1 ชุด
•    ต้นฉบับเอกสารที่ต้องการให้รับรองสำเนา พร้อมสำเนา 2 ชุด 

3. ค่าธรรมเนียม
•    อัตรา 15 ดอลลาร์สหรัฐต่อตราประทับ
•    ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check สั่งจ่าย Royal Thai Consulate – General, Los Angeles (ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัวและบัตรเครดิต) 

4. การยื่นคำร้อง
•  ยื่นทางไปรษณีย์เท่านั้น ท่านจะต้องดำเนินการ ดังนี้
– ส่งเอกสารต้นฉบับให้สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของเอกสาร
– นำคำร้องนิติกรณ์ไปผ่านการรับรองลายมือชื่อจาก Notary Public หรือใช้ Notary Public Form ของสถานกงสุลใหญ่ฯ (ผู้ลงนามในคำร้องนิติกรณ์ต้องเป็นเจ้าของเอกสารหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายเท่านั้น) (Download)
– เตรียมซองติดแสตมป์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านให้ชัดเจน
– ส่งเอกสารทั้งหมด พร้อมค่าธรรมเนียมและซองติดแสตมป์ไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ
– สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสาร สำหรับระยะเวลาที่ท่านจะได้รับเอกสารคืนขึ้นอยู่กับอัตราค่าแสตมป์และประเภทการจัดส่งทางไปรษณีย์ที่ท่านเลือก ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ 

5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Royal Thai Consulate – General, Los Angeles
Legalization Section
611 N. Larchmont Boulevard, Floor 2
Los Angeles, CA90004
Tel: 323 – 9629574 ext. 220

 

Download Form
1. คำร้องนิติกรณ์ [ Download ]
2. Notary Public Form [ Download ]
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles