การรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานสหรัฐฯ (Authentication of US Documents)

1. ขอบเขตการให้บริการ
สถานกงสุลใหญ่ฯ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้บริการรับรองเอกสารเฉพาะเอกสารที่ผ่านการรับรองจาก U.S. Department of State แล้วเท่านั้น (ดูรายละเอียดการรับรองเอกสารของ U.S. Department of State เพิ่มเติมได้ที่ https://travel.state.gov/content/travel/en/legal-considerations/judicial/authentication-of-documents/office-of-authentications.html)

2. เอกสารที่ต้องใช้
•    คำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ (Download)
•    ต้นฉบับและสำเนาเอกสาร 1 ชุดของเอกสารที่จะให้รับรอง ทั้งนี้ เอกสารดังกว่าต้องผ่านการรับรองจาก U.S. Department of State แล้ว
•    บัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางไทยฉบับจริงที่มีอายุการใช้งาน พร้อมสำเนา 1 ชุด กรณีเป็นชาวต่างชาติให้ใช้ใบขับขี่ บัตรประจำตัวท้องถิ่น หรือหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

3. ค่าธรรมเนียม
•    อัตรา 15 ดอลลาร์สหรัฐต่อตราประทับ
•    ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check สั่งจ่าย Royal Thai Consulate – General, Los Angeles (ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัวและบัตรเครดิต)

4. การยื่นคำร้อง
•    ดำเนินการด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้เวลา1 วันทำการ ยื่นเอกสารระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. และรับเอกสารคืนเวลา 15.30 น. ของวันทำการเดียวกัน
•    กรณียื่นทางไปรษณีย์ ท่านจะต้องดำเนินการ ดังนี้
– เตรียมซองติดแสตมป์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านให้ชัดเจน
– ส่งเอกสารทั้งหมด พร้อมค่าธรรมเนียมและซองติดแสตมป์ไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ
– สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสาร สำหรับระยะเวลาที่ท่านจะได้รับเอกสารคืนขึ้นอยู่กับอัตราค่าแสตมป์และประเภทการจัดส่งทางไปรษณีย์ที่ท่านเลือก ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์

5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Royal Thai Consulate – General, Los Angeles
Legalization Section
611 N. Larchmont Boulevard, Floor 2
Los Angeles, CA 90004
Tel: 323 – 9629574 ext. 227

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles