การรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานสหรัฐฯ
(Authentication of US Documents)

 

 1. ขอบเขตการให้บริการ
  สถานกงสุลใหญ่ฯ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้บริการรับรองเอกสารเฉพาะเอกสารที่ผ่านการรับรองจาก U.S. Department of State แล้วเท่านั้น (ดูรายละเอียดการรับรองเอกสารของ U.S. Department of State เพิ่มเติมได้ที่https://travel.state.gov/content/travel/en/legal-considerations/judicial/authentication-of-documents/office-of-authentications.html)

 

 1. เอกสารที่ต้องใช้
  •    คำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ (Download)
  •    ต้นฉบับและสำเนาเอกสาร 1 ชุดของเอกสารที่จะให้รับรอง ทั้งนี้ เอกสารดังกว่าต้องผ่านการรับรองจาก U.S. Department of State แล้ว
  •    บัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุการใช้งาน พร้อมสำเนา 1 ชุด กรณีเป็นชาวต่างชาติให้ใช้สำเนา Identification Card อาทิ ใบ  ขับขี่ บัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งาน พร้อมสำเนา 1 ชุด

 

 1. ค่าธรรมเนียม
  •    อัตรา 15 ดอลลาร์สหรัฐต่อตราประทับ
  •    ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check สั่งจ่าย Royal Thai Consulate – General, Los Angeles (ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัวและบัตรเครดิต)

 

 1. การยื่นคำร้อง
  •  ยื่นทางไปรษณีย์เท่านั้น ท่านจะต้องดำเนินการ ดังนี้
       – ผู้ร้องต้องมีแบบฟอร์มรับรองลายมือชื่อ Notary Public for Signature (Download) ซึ่งท่านต้องไปเซ็นชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public 
          เพื่อรับรองลายเซ็นของท่าน และสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้งาน
       – เตรียมซองติดแสตมป์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านให้ชัดเจน
       – ส่งเอกสารทั้งหมด พร้อมค่าธรรมเนียมและซองติดแสตมป์ไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ
       – สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสาร สำหรับระยะเวลาที่ท่านจะได้รับเอกสารคืนขึ้นอยู่กับอัตราค่าแสตมป์และประเภทการจัดส่งทางไปรษณีย์ที่ท่านเลือก ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์

 

 1. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  Royal Thai Consulate – General, Los Angeles
  Legalization Section
  611 N. Larchmont Boulevard, Floor 2
  Los Angeles, CA90004
  Tel: 323 – 9629574 ext. 220

 

 

 

 

 

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles