การรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานสหรัฐฯ
(Authentication of US Documents)

 

 1. ขอบเขตการให้บริการ
  สถานกงสุลใหญ่ฯ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้บริการรับรองเอกสารเฉพาะเอกสารที่
  ผ่านการรับรองจาก U.S. Department of State แล้วเท่านั้น
         
      ตัวอย่างใบรับรองจาก U.S. Department of State 

  โปรดศึกษารายละเอียดการรับรองเอกสารของ U.S. Department of State ได้ที่
  https://travel.state.gov/content/travel/en/legal-considerations/judicial/authentication-of-documents/office-of-authentications.html
  )

2.  เอกสารที่ต้องใช้
     2.1  คำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ (Download)
     2.2  ต้นฉบับ และสำเนาเอกสาร 1 ชุดของเอกสารที่จะให้รับรอง
            ทั้งนี้ เอกสารดังกว่าต้องผ่านการรับรองจาก U.S. Department of State แล้ว
     2.3  บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุการใช้งาน พร้อมสำเนา 1 ชุด
            กรณี เป็นชาวต่างชาติให้ใช้สำเนา Identification Card อาทิ ใบขับขี่ บัตรประจำตัว
            หรือหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งาน พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.  ค่าธรรมเนียม
     – อัตรา 15 ดอลลาร์สหรัฐต่อตราประทับ
     – ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check สั่งจ่าย
       Royal Thai Consulate – General, Los Angeles
       (ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัวและบัตรเครดิต)

4.  การยื่นคำร้อง
     โปรดยื่นคำร้อง ทางไปรษณีย์เท่านั้น โดย 
     4.1  ผู้ร้องต้องมีแบบฟอร์มรับรองลายมือชื่อ Notary Public for Signature (Download)
            ซึ่งท่านต้องไปเซ็นชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายเซ็นของท่าน
            และสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้งาน
     4.2  เตรียมซองติดแสตมป์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านให้ชัดเจน
     4.3  ส่งเอกสารทั้งหมด พร้อมค่าธรรมเนียมและซองติดแสตมป์ไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ
     4.4  สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสาร
            สำหรับระยะเวลาที่ท่านจะได้รับเอกสารคืนขึ้นอยู่กับอัตราค่าแสตมป์และ
            ประเภทการจัดส่งทางไปรษณีย์ที่ท่านเลือก
            ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์

5.   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Legalization Section
Royal Thai Consulate – General, Los Angeles
611 N. Larchmont Boulevard, Floor 2
Los Angeles, CA90004

Email: LG@thaiconsulatela.org 

******************************

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles