การรับรองลายมือชื่อในเอกสารไทย (หนังสือมอบอำนาจ)

1. ขอบเขตการให้บริการ
สถานกงสุลใหญ่ฯ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้บริการรับรองลายมือชื่อในเอกสารไทย (หนังสือมอบอำนาจ)
สำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ใน 13 มลรัฐในเขตอาณา คือ
1) แคลิฟอร์เนีย  2) โคโลราโด    3) เนวาดา       4) นิวเม็กซิโก    5) มอนทานา    6) ยูทาห์   7) วอชิงตัน
8) ไวโอมิง         9) อะแลสกา   10) แอริโซนา   11) ออริกอน     12) ไอดาโฮ     13) ฮาวาย
(รวมทั้ง เกาะกวมและดินแดนของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก)

2. เอกสารที่ต้องใช้
2.1  คำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ (Download)
2.2  หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ
(พยาน: ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น และลงลายมือชื่อพยาน ให้ครบถ้วน
พร้อมแนบเอกสารของพยาน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือสำเนาหนังสือเดินทางไทย ที่มีอายุใช้งาน)

2.3  บัตรประชาชนไทย หรือ หนังสือเดินทางไทยฉบับจริงที่มีอายุการใช้งาน
*ไม่ต้องแนบบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจมาเพราะผู้รับมอบอำนาจจะต้องแสดงเอกสารในวันที่ดำเนินการแทนที่ประเทศไทย

3. ค่าธรรมเนียม
– อัตรา 15 ดอลลาร์สหรัฐต่อตราประทับ
– ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check  เท่านั้น  (ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัวและบัตรเครดิต) 
– สั่งจ่าย Royal Thai Consulate – General, Los Angeles

4. การยื่นคำร้อง
ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์เท่านั้น ท่านจะต้องดำเนินการ ดังนี้
4.1  กรอกข้อความในหนังสือมอบอำนาจ
4.2  นำหนังสือมอบอำนาจที่กรอกข้อความแล้วไปผ่านการรับรองลายมือชื่อจาก Notary Public
โดยใช้แบบฟอร์มการรับรองลายมือชื่อใน Notary Public Form ของสถานกงสุลใหญ่ฯ (Download)
* 4.3  กรณีไม่ประสงค์จะส่งบัตรประชาชนไทย หรือหนังสือเดินทางไทยตัวจริง
ต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือสำเนาหนังสือเดินทางไทย ไปรับการประทับตราจาก Notary Public ด้วย
4.4  จัดส่งเอกสารทั้งหมด พร้อม
–> ค่าธรรมเนียม
–> ซอง Priority Express Mail ติดแสตมป์ $27.10
–> จัดส่งไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยจ่าหน้าซอง ดังนี้ 

     Legalization Section 
Royal Thai Consulate – General, Los Angeles
611 N. Larchmont Boulevard, Floor 2
Los Angeles, CA 90004

 

5.   แบบฟอร์มต่าง ๆ 

1. คำร้องนิติกรณ์ Download 
   
2. หนังสือมอบอำนาจ  
2.1 หนังสือมอบอำนาจทั่วไป Download 
2.2 หนังสือมอบอำนาจสำหรับการย้ายทะเบียนบ้าน Download 
2.3 หนังสือมอบอำนาจและให้ความยินยอมบุตรซึ่งอายุต่ำกว่า 20 ปีทำหนังสือเดินทาง Download
2.4 หนังสือมอบอำนาจเรื่องที่ดิน-โฉนด (ท.ด. 21) Download
2.5 หนังสือมอบอำนาจเรื่องที่ดิน-น.ส.3 ฯลฯ (ท.อ. 4) Download
2.6 หนังสือมอบอำนาจเรื่องอาคารชุด (อ.ช. 21) Download
   
3. หนังสือให้ความยินยอม  
3.1 หนังสือให้ความยินยอมคู่สมรสในการทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน Download
3.2 หนังสือให้ความยินยอมคู่สมรสในการทำนิติกรรมเรื่องทั่วไป Download
3.3 หนังสือให้ความยินยอมสละมรดก Download
   
4 หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต (กรณีขอรับบำเน็จหรือบำนาญ) Download
   
5. แบบฟอร์มโนทารี่ พับบลิค / Notary Public Form  เพื่อยื่นเอกสารทางไปรษณีย์ Download 

 

6.   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   

อีเมล lg@thaiconsulatela.org  หรือ   หมายเลขติดต่อ +1 – 323 – 962 – 9574  ต่อ  220

 

*******************

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
พฤศจิกายน 2564

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles