การรับรองลายมือชื่อในเอกสารไทย (หนังสือมอบอำนาจ)

1. ขอบเขตการให้บริการ
สถานกงสุลใหญ่ฯ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้บริการรับรองลายมือชื่อในเอกสารไทย (หนังสือมอบอำนาจ) สำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ใน 13 มลรัฐในเขตอาณา คือ แคลิฟอร์เนีย โคโลราโด เนวาดา นิวเม็กซิโก มอนทานา ยูทาห์ วอชิงตัน ไวโอมิง อะแลสกา แอริโซนา ออริกอน ไอดาโฮ ฮาวาย (รวมทั้ง เกาะกวมและดินแดนของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก)

2. เอกสารที่ต้องใช้
• คำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ (Download)
• หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ
• บัตรประชาชนไทย หรือหนังสือเดินทางไทยฉบับจริงที่มีอายุการใช้งาน พร้อมสำเนาจำนวน 2 ชุด

3. ค่าธรรมเนียม
อัตรา 15 ดอลลาร์สหรัฐต่อตราประทับ ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check สั่ง Royal Thai Consulate – General, Los Angeles (ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัวและบัตรเครดิต) 

4. การยื่นคำร้อง
• ยื่นทางไปรษณีย์เท่านั้น ท่านจะต้องดำเนินการ ดังนี้
– นำหนังสือมอบอำนาจที่กรอกข้อความแล้วไปผ่านการรับรองลายมือชื่อจาก Notary Public หรือใช้การรับรองลายมือชื่อใน Notary Public Form ของสถานกงสุลใหญ่ฯ (Download)
– หากไม่ประสงค์จะส่งบัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางไทยตัวจริง ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือสำเนาหนังสือเดินทางไทย ที่ได้รับการประทับตราจาก Notary Public 
– ส่งเอกสารทั้งหมด พร้อมค่าธรรมเนียมและซองติดแสตมป์ไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ 

5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Royal Thai Consulate – General, Los Angeles
Legalization Section
611 N. Larchmont Boulevard, Floor 2
Los Angeles, CA 90004
Tel: 323 – 9629574 ext. 220

Download Form
1. คำร้องนิติกรณ์ [ Download ]
2. หนังสือมอบอำนาจ
2.1 หนังสือมอบอำนาจทั่วไป [ Download ]
2.2 หนังสือมอบอำนาจสำหรับการย้ายทะเบียนบ้าน [ Download ]
2.3 หนังสือมอบอำนาจและให้ความยินยอมบุตรซึ่งอายุต่ำกว่า 20 ปีทำหนังสือเดินทาง [ Download ]
2.4 หนังสือมอบอำนาจเรื่องที่ดิน-โฉนด (ท.ด. 21) [ Download ]
2.5 หนังสือมอบอำนาจเรื่องที่ดิน-น.ส.3 ฯลฯ (ท.อ. 4) [ Download ]
2.6 หนังสือมอบอำนาจเรื่องอาคารชุด (อ.ช. 21) [ Download ]
3. หนังสือให้ความยินยอม
3.1 หนังสือให้ความยินยอมคู่สมรสในการทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน [ Download ]
3.2 หนังสือให้ความยินยอมคู่สมรสในการทำนิติกรรมเรื่องทั่วไป [ Download ]
3.3 หนังสือให้ความยินยอมสละมรดก [ Download ]
4 หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต (กรณีขอรับบำเน็จหรือบำนาญ) [ Download ]
5. แบบฟอร์มโนทารี่ พับบลิค / Notary Public Form (กรณียื่นเอกสารทางไปรษณีย์ [ Download ]
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles