การรับรองคำแปล

1. ขอบเขตการให้บริการ
สถานกงสุลใหญ่ฯ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้บริการรับรองคำแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
สำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ใน 13 มลรัฐในเขตอาณา คือ
1) แคลิฟอร์เนีย  2) โคโลราโด    3) เนวาดา       4) นิวเม็กซิโก    5) มอนทานา    6) ยูทาห์   7) วอชิงตัน
8) ไวโอมิง         9) อะแลสกา   10) แอริโซนา   11) ออริกอน     12) ไอดาโฮ     13) ฮาวาย
(รวมทั้ง เกาะกวมและดินแดนของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก)
ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ รับรอง คำแปลเฉพาะเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทยเท่านั้น

2. เอกสารที่ต้องใช้ 
2.1  คำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ (Download)
2.2  บัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุการใช้งาน
2.3  ต้นฉบับเอกสารที่ต้องการให้รับรองคำแปล
2.4  เอกสารคำแปลจากภาษาไทย เป็น ภาษาอังกฤษ
ซึ่งต้องแปลให้ถูกต้องและครบถ้วนตามแบบฟอร์มของต้นฉบับ ห้ามแปลสรุปหรือรวบรัดตัดความ และเอกสารที่แปลจะต้องให้ผู้แปลลงนามและมีข้อความรับรองว่าเป็นคำแปลที่ถูกต้องตรงตามต้นฉบับ 

•    สำหรับเอกสารออกโดยหน่วยงานราชการไทย จะต้องนำเอกสารตัวจริงมาแสดง
เพื่อให้สถานกงสุลรับรองสำเนาถูกต้องเพิ่มเติม อัตราค่าธรรมเนียม 15 ดอลลาร์สหรัฐ

3. ค่าธรรมเนียมการรับรองคำแปล
– อัตรา 15 ดอลลาร์สหรัฐต่อตราประทับ
(ทั้งนี้ สำหรับขั้นตอนการรับรองคำแปล สถานกงสุลใหญ่ฯ จะต้องรับรองสำเนาเอกสารราชการไทยต้นฉบับก่อน จึงจะรับรองคำแปลได้
โดยรับรองคำแปล อัตรา 15 ดอลลาร์สหรัฐและ รับรองเอกสารต้นฉบับ อัตรา 15 ดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็น 30 ดอลลาร์สหรัฐ)
– ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check สั่งจ่าย Royal Thai Consulate – General, Los Angeles
(ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัวและบัตรเครดิต)

•    สำหรับเอกสารออกโดยหน่วยงานราชการสหรัฐฯ ต้องนำไปผ่านการรับรอง 4 ขั้นตอนก่อน คือ
ขั้นตอนที่ 1 Secretary of State ของมลรัฐที่ออกเอกสาร
ท่านจะต้องนำเอกสารไปให้ Secretary of State ของมลรัฐที่ออกเอกสารทำการรับรอง โดยท่านสามารถหาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับส่งเอกสารได้ที่ https://www.nass.org/business-services/apostillesdocument-authentication-services
ขั้นตอนที่ 2 U.S. Department of State
นำเอกสารดังกล่าวที่ผ่านการรับรองตามขั้นตอนที่ 1 ส่งไปให้ U.S. Department of State ทำการรับรองแล้วจึงนำไปยื่นกับสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยท่านสามารถดูข้อมูลวิธีการส่งเอกสารไปรับรองได้ที่
https://travel.state.gov/content/travel/en/legal-considerations/judicial/authentication-of-documents/office-of-authentications.html
*** เหตุผลที่ต้องนำเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการสหรัฐฯ ไปผ่านการรับรองตามขั้นตอนข้างต้นนั้น เนื่องจากเอกสารต่างประเทศที่จะนำไปใช้กับหน่วยงานราชการที่ประเทศไทย จะต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศของประเทศนั้นเพื่อยืนยันความถูกต้องของเอกสารก่อนเสมอ ***
ขั้นตอนที่ 3 ยื่นเอกสารต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อทำการรับรองเอกสารจากหน่วยงานสหรัฐข้างต้น
ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการในประเทศไทย
4.1 นำเอกสารตัวจริงที่ผ่านขั้นตอนการรับรองเอกสารทั้งสามแห่งในสหรัฐอเมริกา (Office of the Secretary of State, Department of State และสถานกงสุลใหญ่ฯ) ไปประเทศไทยและนำใบทะเบียนสมรส/หย่า ไปแปลเป็นภาษาไทยได้ตามร้านรับจ้างแปลทั่วไป
4.2 นำใบทะเบียนสมรส/หย่า พร้อมคำแปลภาษาไทย ไปที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อรับรองเอกสารดังกล่าว

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-575-1056-61 โทรสาร : 02-575-1054
เวลาทำการ : 08.30-14.30 น. (ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
อีเมลล์ : consular04@mfa.go.th เวปไซต์ www.consular.go.th

4.3 นำเอกสารตัวจริงและคำแปลที่ผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ไปยื่นคำร้องต่อที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือเขตที่ท่านมีชื่ออยู่ เพื่อทำการบันทึกสถานะครอบครัว โดยเปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนบ้าน หลังจากนั้น ท่านจะต้องทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ เพื่อนำไปใช้ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (e-passport)

4. การยื่นคำร้องรับรองคำแปลมาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ
•  ยื่นทางไปรษณีย์เท่านั้น ท่านจะต้องดำเนินการ ดังนี้
–> เตรียมซองติดแสตมป์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านให้ชัดเจน
–> คำร้องนิติกรณ์ให้ไปผ่านการรับรองลายมือชื่อจาก Notary Public หรือใช้ Notary Public Form ของสถานกงสุลใหญ่ฯ (Download)
–> ส่งเอกสารทั้งหมด พร้อมค่าธรรมเนียมและซองติดแสตมป์ไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ
–> สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสาร สำหรับระยะเวลาที่ท่านจะได้รับเอกสารคืนขึ้นอยู่กับอัตราค่าแสตมป์และประเภทการจัดส่งทางไปรษณีย์ที่ท่านเลือก ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์

5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Royal Thai Consulate – General, Los Angeles
Legalization Section
611 N. Larchmont Boulevard, Floor 2
Los Angeles, CA 90004
Tel: 323 – 9629574 ext. 220

********************************

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
พฤศจิกายน 2564

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles