การรับรองคำแปล

1. ขอบเขตการให้บริการ
สถานกงสุลใหญ่ฯ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้บริการรับรองคำแปลสำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ใน 13 มลรัฐในเขตอาณา คือ แคลิฟอร์เนีย โคโลราโด เนวาดา นิวเม็กซิโก มอนทานา ยูทาห์ วอชิงตัน ไวโอมิง อะแลสกา แอริโซนา ออริกอน ไอดาโฮ ฮาวาย (รวมทั้ง เกาะกวมและดินแดนของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก) ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ รับรองคำแปลเฉพาะเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทยหรือสหรัฐฯ เท่านั้น

2. เอกสารที่ต้องใช้ 
•    คำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ (Download)
•    บัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุการใช้งาน พร้อมสำเนา 1 ชุด
•    ต้นฉบับเอกสารที่ต้องการให้รับรองคำแปล พร้อมสำเนา 1 ชุด
•    เอกสารที่แปล ซึ่งต้องแปลให้ถูกต้องและครบถ้วนตามแบบฟอร์มของต้นฉบับ ห้ามแปลสรุปหรือรวบรัดตัดความ และเอกสารที่แปลจะต้องให้ผู้แปลลงนามและมีข้อความรับรองว่าเป็นคำแปลที่ถูกต้องตรงตามต้นฉบับพร้อมสำเนา 1 ชุด
•    เอกสารออกโดยหน่วยงานราชการสหรัฐฯ ต้องนำไปผ่านการรับรอง 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 Secretary of State ของมลรัฐที่ออกเอกสาร
ท่านจะต้องนำเอกสารไปให้ Secretary of State ของมลรัฐที่ออกเอกสารทำการรับรอง โดยท่านสามารถหาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับส่งเอกสารได้ที่ https://www.nass.org/business-services/apostillesdocument-authentication-services)
ขั้นตอนที่ 2 U.S. Department of State
นำเอกสารดังกล่าวที่ผ่านการรับรองตามขั้นตอนที่ 1 ส่งไปให้ U.S. Department of State ทำการรับรองแล้วจึงนำไปยื่นกับสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยท่านสามารถดูข้อมูลวิธีการส่งเอกสารไปรับรองได้ที่ https://travel.state.gov/content/travel/en/legal-considerations/judicial/authentication-of-documents/office-of-authentications.html
*** เหตุผลที่ต้องนำเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการสหรัฐฯ ไปผ่านการรับรองตามขั้นตอนข้างต้นนั้น เนื่องจากเอกสารต่างประเทศที่จะนำไปใช้กับหน่วยงานราชการที่ประเทศไทย จะต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศของประเทศนั้นเพื่อยืนยันความถูกต้องของเอกสารก่อนเสมอ ***

3. ค่าธรรมเนียม
•    อัตรา 15 ดอลลาร์สหรัฐต่อตราประทับ (ทั้งนี้ สำหรับขั้นตอนการรับรอง สถานกงสุลใหญ่ฯ จะต้องรับรองเอกสารต้นฉบับก่อน จากนั้นจึงจะรับรองคำแปลได้)
•    ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check สั่งจ่าย Royal Thai Consulate – General, Los Angeles (ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัวและบัตรเครดิต)

4. การยื่นคำร้อง
•  ยื่นทางไปรษณีย์เท่านั้น ท่านจะต้องดำเนินการ ดังนี้
– เตรียมซองติดแสตมป์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านให้ชัดเจน
– คำร้องนิติกรณ์ให้ไปผ่านการรับรองลายมือชื่อจาก Notary Public หรือใช้ Notary Public Form ของสถานกงสุลใหญ่ฯ (Download)
– ส่งเอกสารทั้งหมด พร้อมค่าธรรมเนียมและซองติดแสตมป์ไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ
– สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสาร สำหรับระยะเวลาที่ท่านจะได้รับเอกสารคืนขึ้นอยู่กับอัตราค่าแสตมป์และประเภทการจัดส่งทางไปรษณีย์ที่ท่านเลือก ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์

5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Royal Thai Consulate – General, Los Angeles
Legalization Section
611 N. Larchmont Boulevard, Floor 2
Los Angeles, CA 90004
Tel: 323 – 9629574 ext. 220

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles