การแก้ไขนามสกุลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์
ของหญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ

 1. การให้บริการ
 • การเปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนราษฎร หรือ การบันทึกฐานะแห่งครอบครัวภายหลังการสมรส/หย่า จะต้องดำเนินการที่ประเทศไทยเท่านั้น โดยผู้ร้องที่จดทะเบียนสมรส/หย่าภายใต้กฎหมายต่างประเทศ เช่น กฎหมายสหรัฐอเมริกา และต้องการจะเปลี่ยนนามสกุลหลังการสมรส/หย่า ต้องยื่นคำร้องขอบันทึกฐานะแห่งครอบครัวและเปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนราษฎรที่สำนักงานเขต/อำเภอที่ประเทศไทยเท่านั้น หากผู้ร้องจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายอเมริกา จะต้องนำทะเบียนสมรส/หย่าที่ออกหน่วยราชการสหรัฐอเมริกาไปผ่านการรับรองเอกสาร 3 แห่งในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Secretary of State, Department of States และสถานกงสุลใหญ่ฯ ก่อนที่จะนำไปใช้ที่ประเทศไทย
 • สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับรองลายมือชื่อในเอกสารที่กรอกข้อความไม่ครบถ้วน
 • สถานกงสุลใหญ่ฯ รับรองเฉพาะลายมือชื่อ ไม่รับรองข้อความใดๆ ที่ปรากฎในเอกสาร
 • สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้บริการรับคำร้องขอแก้ไขนามสกุลในทะเบียนบ้านเนื่องจากการสมรส สำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ใน 13 มลรัฐในเขตอาณา คือ (1) แคลิฟอร์เนีย (2) โคโลราโด (3) เนวาดา (4) นิวเม็กซิโก (5) มอนทานา (6) ยูทาห์ (7) วอชิงตัน (8) ไวโอมิง        (9) อะแลสกา (10) แอริโซนา (11) ออริกอน (12) ไอดาโฮ (13) ฮาวาย (รวมทั้ง เกาะกวมและดินแดนของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก)
 1. ขั้นตอนการดำเนินการ 4 ขั้นตอนในการแก้ไขนามสกุลในทะเบียนบ้านเนื่องจากการสมรสดังนี้
 • ขั้นตอนที่ 1 การรับรองทะเบียนสมรส/หย่าที่ Secretary of State ของมลรัฐที่ออกเอกสารให้

ท่านจะต้องนำเอกสารไปให้ Secretary of State ของมลรัฐที่ออกเอกสารทำการรับรอง โดยท่านสามารถดูข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับส่งเอกสาร (โดยกดรูปด้านล่าง) นำทะเบียนสมรส/หย่าท้องถิ่นของทางราชการสหรัฐฯไปผ่านการรับรองจาก Office of the Secretary หรือ State Authentication ของมลรัฐที่ออกสูติบัตรท้องถิ่นให้  ท่านสามารถหาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับส่งเอกสารไปรับรองได้ที่ http://www.nass.org/business-services/apostillesdocument-authentication-services (เลือก Business Services > Apostilles/Authentications > เลือกมลรัฐที่ออกเอกสารท้องถิ่นให้)

 • ขั้นตอนที่ 2 การรับรองทะเบียนสมรส/หย่าที่ Department of State, Washington DC (กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ)

นำเอกสารดังกล่าวที่ผ่านการรับรองตามขั้นตอนที่ 1 ส่งไปให้ U.S. Department of State ทำการรับรอง แล้วจึงนำไปยื่นกับสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยท่านสามารถดูข้อมูลวิธีการส่งเอกสารไปรับรองได้ (โดยกดรูปด้านล่าง) นำทะเบียนสมรส/หย่าท้องถิ่นที่ผ่านการรับรองในขั้นตอนที่ 1 ไปผ่านการรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ Department of State, Authentication Office, Washington DC ท่านสามารถหาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับส่งเอกสารไปรับรองได้ที่ https://travel.state.gov/content/travel/en/legal-considerations/judicial/authentication-of-documents/office-of-authentications.html

Physical Address: Office of Authentications U.S. Department of State 600 19th Street, NW Washington, DC 20006
 • ขั้นตอนที่ 3 การรับรองทะเบียนสมรส/หย่าที่ สถานกงสุลใหญ่ฯ
 • ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการที่ประเทศไทย ได้แก่ การแปลทะเบียนสมรส/หย่า และ การรับรองคำแปล และการนำไปยื่นต่อสำนักงานเขต/อำเภอ
 1. เอกสารที่ต้องใช้ในการรับรองขั้นตอนที่ 3 จากสถานกงสุลใหญ่ฯ หลังจากผ่านการรับรองจากหน่วยงานสหรัฐ 2 ขั้นตอนข้างต้นแล้ว
  (1)  คำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ (Download)
  (2)  บัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุการใช้งานของภรรยา
  (3)  หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานของสามี
  (4)  บันทึกข้อตกลงการใช้ชื่อสกุล 1 ฉบับ ซึ่งสามี (ชาวต่างชาติ) ต้องลงนามผ่านการรับรองลายมือชื่อจาก Notary Public หรือ ใช้การรับรองลายมือชื่อใน Notary Public Form ของสถานกงสุลใหญ่ฯ (Download)
  (5)  ให้นำบันทึกข้อตกลงไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ และไปผ่านการรับรองจาก
  — >  Secretary of state และ
  — >  U.S. Department of State ตามลำดับ
  (6)  ทะเบียนสมรสสหรัฐฯ ฉบับจริงที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานสหรัฐฯ 2 ขั้นตอนแล้ว
  (7)  หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ (กรณีผู้ร้องและคู่สมรสไม่สามารถเดินทางไปแสดงตนที่สำนักงานเขต/อำเภอ)
  ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางไปดำเนินการ ณ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ ท่านจะต้องดำเนินการ ดังนี้
  – สามีและภรรยาต้องทำ “บันทึกข้อตกลงการใช้ชื่อสกุล”  ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ
  – นำทะเบียนสมรสสหรัฐฯที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานสหรัฐฯ 3 ขั้นตอนแล้วไปรับรองคำแปลภาษาไทยที่กรมการกงสุล
  – ภรรยาต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลที่ประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขนามสกุลในทะเบียนบ้านแทน (ดูรายละเอียดการรับรองลายมือชื่อในเอกสารไทย ที่นี่)
 1. ค่าธรรมเนียม
 • อัตรา 15 ดอลลาร์สหรัฐต่อตราประทับโดยในกรณีนี้จะมีการรับรองเอกสาร 3 รายการ ประกอบด้วย
  (1) บันทึกข้อตกลงการใช้ชื่อสกุล
  (2) การรับรองทะเบียนสมรสสหรัฐฯ
  (3) หนังสือมอบอำนาจ จึงมีค่าธรรมเนียมรวม 45 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check สั่งจ่าย Royal Thai Consulate – General, Los Angeles (ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัวและบัตรเครดิต)
  การยื่นคำร้อง
 • •  ยื่นทางไปรษณีย์เท่านั้น ท่านจะต้องดำเนินการ ดังนี้
  – เตรียมซองติดแสตมป์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านให้ชัดเจน
  – คำร้องนิติกรณ์ให้ไปผ่านการรับรองลายมือชื่อจาก Notary Public หรือใช้ Notary Public Form ของสถานกงสุลใหญ่ฯ (Download)
  – ส่งเอกสารทั้งหมด พร้อมค่าธรรมเนียมและซองติดแสตมป์ไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ
  – สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสารสำหรับระยะเวลาที่ท่านจะได้รับเอกสารคืนขึ้นอยู่กับอัตราค่าแสตมป์และ ประเภทการจัดส่งทางไปรษณีย์ที่ท่านเลือก   ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์โปรดจัดส่งเอกสารไปยัง
Legalization Section Royal Thai Consulate – General, Los Angeles 611 N. Larchmont Boulevard, Floor 2 Los Angeles, CA 90004สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Email: lg@thaiconsulatela.org     Tel: 323 – 9629574 ext. 220

 

Download Form
1. คำร้องนิติกรณ์ [ Download ] 2. หนังสือมอบอำนาจทั่วไป [ Download ] 3. บันทึกข้อตกลงการใช้ชื่อสกุล [ Download ] 4. แบบฟอร์มโนทารี่ พับบลิค / Notary Public Form (กรณียื่นเอกสารทางไปรษณีย์ [ Download ]

 

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles