การแก้ไขนามสกุลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของหญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ

 1. ขอบเขตการให้บริการ
 • สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้บริการรับคำร้องขอแก้ไขนามสกุลในทะเบียนบ้านเนื่องจากการสมรสสำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ใน 13 มลรัฐในเขตอาณา คือ แคลิฟอร์เนีย โคโลราโด เนวาดา นิวเม็กซิโก มอนทานา ยูทาห์ วอชิงตัน ไวโอมิงอะแลสกา แอริโซนา ออริกอน ไอดาโฮ ฮาวาย (รวมทั้ง เกาะกวมและดินแดนของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก)
 • สตรีไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติและต้องการแก้ไขนามสกุลในทะเบียนบ้าน ต้องไปดำเนินการ ณ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยนำทะเบียนสมรสสหรัฐฯ ฉบับจริง พร้อมคำแปลภาษาไทยของทะเบียนสมรสสหรัฐฯ ที่ผ่านการรับรองคำแปลจากสถานกงสุลใหญ่ฯ แล้วไปแสดง และสามีต้องเดินทางไปลงนามในบันทึกข้อตกลงการใช้นามสกุล ณ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอด้วย
 • ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางไปดำเนินการ ณ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ ท่านจะต้องดำเนินการ ดังนี้

– สามีและภรรยาต้องทำบันทึกข้อตกลงการใช้ชื่อสกุล ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ
– นำทะเบียนสมรสสหรัฐฯ ไปรับรองคำแปลภาษาไทยที่สถานกงสุลใหญ่ฯ (ดูรายละเอียดการรับรองคำแปลที่นี่)
– ภรรยาต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลที่ประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขนามสกุลในทะเบียนบ้านแทน (ดูรายละเอียดการรับรองลายมือชื่อในเอกสารไทยที่นี่)

 1. เอกสารที่ต้องใช้
 • คำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ (Download)
 • บัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุการใช้งานของภรรยา พร้อมสำเนา 3 ชุด
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานของสามี พร้อมสำเนา 2 ชุด
 • บันทึกข้อตกลงการใช้ชื่อสกุล 1 ฉบับ ซึ่งสามี (ชาวต่างชาติ) ต้องลงนามผ่านการรับรองลายมือชื่อจาก Notary Public หรือ ใช้การรับรองลายมือชื่อใน Notary Public Form ของสถานกงสุลใหญ่ฯ (Download
 • ให้นำบันทึกข้อตกลงไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ และไปผ่านการรับรองจาก Secretary of state และ U.S. Department of State ตามลำดับ
 • ทะเบียนสมรสสหรัฐฯ ฉบับจริงที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานสหรัฐฯ พร้อมสำเนา 2 ชุด ซึ่งการรับรองของหน่วยงานสหรัฐฯ ต้องดำเนินการ 2 ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนที่ 1 Secretary of State ของมลรัฐที่ออกเอกสาร
ท่านจะต้องนำเอกสารไปให้ Secretary of State ของมลรัฐที่ออกเอกสารทำการรับรอง โดยท่านสามารถหาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับส่งเอกสารได้ที่ https://www.nass.org/business-services/apostillesdocument-authentication-services)

ขั้นตอนที่ 2 U.S. Department of State
นำเอกสารดังกล่าวที่ผ่านการรับรองตามขั้นตอนที่ 1 ส่งไปให้ U.S. Department of State ทำการรับรอง แล้วจึงนำไปยื่นกับสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยท่านสามารถดูข้อมูลวิธีการส่งเอกสารไปรับรองได้ที่ https://travel.state.gov/content/travel/en/legal-considerations/judicial/authentication-of-documents/office-of-authentications.html

 • คำแปลทะเบียนสมรสสหรัฐฯ (ต้องแปลให้ถูกต้องและครบถ้วนตามแบบฟอร์มของต้นฉบับ ห้ามแปลสรุป หรือ รวบรัดตัดตอน และเอกสารที่แปลจะต้องให้ผู้แปลลงนามและมีข้อความรับรองว่าเป็นคำแปลที่ถูกต้องตรงตามต้นฉบับ
 • หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ (ในกรณีมอบให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทน)
 1. ค่าธรรมเนียม
 • อัตรา 15 ดอลลาร์สหรัฐต่อตราประทับโดยในกรณีนี้จะมีการรับรองเอกสาร 4 รายการ ประกอบด้วย (1) บันทึกข้อตกลงการใช้ชื่อสกุล (2) การรับรองทะเบียนสมรสสหรัฐฯ (3) การรับรองคำแปลของทะเบียนสมรสสหรัฐฯ (4) หนังสือมอบอำนาจ จึงมีค่าธรรมเนียมรวม 60 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check สั่งจ่าย Royal Thai Consulate – General, Los Angeles (ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัวและบัตรเครดิต)
 1. การยื่นคำร้อง
  •  ยื่นทางไปรษณีย์เท่านั้น ท่านจะต้องดำเนินการ ดังนี้
  – เตรียมซองติดแสตมป์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านให้ชัดเจน
  – คำร้องนิติกรณ์ให้ไปผ่านการรับรองลายมือชื่อจาก Notary Public หรือใช้ Notary Public Form ของสถานกงสุลใหญ่ฯ (Download)
  – ส่งเอกสารทั้งหมด พร้อมค่าธรรมเนียมและซองติดแสตมป์ไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ
  – สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสาร สำหรับระยะเวลาที่ท่านจะได้รับเอกสารคืนขึ้นอยู่กับอัตราค่าแสตมป์และประเภทการจัดส่งทางไปรษณีย์ที่ท่านเลือก ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์
 1. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  Royal Thai Consulate – General, Los Angeles
  Legalization Section
  611 N. Larchmont Boulevard, Floor 2
  Los Angeles, CA 90004
  Tel: 323 – 9629574 ext. 220
Download Form
1. คำร้องนิติกรณ์ [ Download ]
2. หนังสือมอบอำนาจทั่วไป [ Download ]
3. บันทึกข้อตกลงการใช้ชื่อสกุล [ Download ]
4. แบบฟอร์มโนทารี่ พับบลิค / Notary Public Form (กรณียื่นเอกสารทางไปรษณีย์ [ Download ]

 

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles