การแก้ไขนามสกุลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์
ของหญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ

 1. การให้บริการ
 • สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้บริการรับคำร้องขอแก้ไขนามสกุลในทะเบียนบ้านเนื่องจากการสมรส
  สำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ใน 13 มลรัฐในเขตอาณา คือ
  (1) แคลิฟอร์เนีย (2) โคโลราโด (3) เนวาดา (4) นิวเม็กซิโก (5) มอนทานา (6) ยูทาห์ (7) วอชิงตัน
  (8) ไวโอมิง        (9) อะแลสกา (10) แอริโซนา (11) ออริกอน (12) ไอดาโฮ 
  (13) ฮาวาย (รวมทั้ง เกาะกวมและดินแดนของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก)
 • สตรีไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติและต้องการแก้ไขนามสกุลในทะเบียนบ้าน
  ต้องไปดำเนินการ ณ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยนำ
  (1) ทะเบียนสมรสสหรัฐฯ ฉบับจริง 
  (2) คำแปลภาษาไทยของทะเบียนสมรสสหรัฐฯ ที่ผ่านการรับรองคำแปลจากสถานกงสุลใหญ่ฯ
       ไปแสดงพร้อมกับสามีต่างชาติ (สหรัฐฯ) เพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลงการใช้นามสกุล
       ณ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอด้วย
 • ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางไปดำเนินการ ณ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ ท่านจะต้องดำเนินการ ดังนี้
  (1)  สามีและภรรยาต้องทำ “บันทึกข้อตกลงการใช้ชื่อสกุล”  ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ
  (2)  นำทะเบียนสมรสสหรัฐฯ ไปรับรองคำแปลภาษาไทยที่สถานกงสุลใหญ่ฯ
        (ดูรายละเอียดการรับรองคำแปลที่นี่)
  (3)  ภรรยาต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลที่ประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขนามสกุลในทะเบียนบ้านแทน
        (ดูรายละเอียดการรับรองลายมือชื่อในเอกสารไทยที่นี่)
 1. เอกสารที่ต้องใช้
  (1)  คำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ (Download
  (2)  บัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุการใช้งานของภรรยา พร้อมสำเนา 3 ชุด
  (3)  หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานของสามี พร้อมสำเนา 2 ชุด
  (4)  บันทึกข้อตกลงการใช้ชื่อสกุล 1 ฉบับ
        ซึ่งสามี (ชาวต่างชาติ) ต้องลงนามผ่านการรับรองลายมือชื่อจาก Notary Public หรือ
        ใช้การรับรองลายมือชื่อใน Notary Public Form ของสถานกงสุลใหญ่ฯ (Download
  (5)  ให้นำบันทึกข้อตกลงไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ
         และไปผ่านการรับรองจาก
         — >  Secretary of state และ
         — >  U.S. Department of State ตามลำดับ
  (6)  ทะเบียนสมรสสหรัฐฯ ฉบับจริงที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานสหรัฐฯ พร้อมสำเนา 2 ชุด
         ซึ่งการรับรองของหน่วยงานสหรัฐฯ ต้องดำเนินการ 2 ขั้นตอน คือ

                 ขั้นตอนที่ 1 –  นำไปให้หน่วยงาน Secretary of State ของมลรัฐที่ออกเอกสารรับรอง 

                 ท่านจะต้องนำเอกสารไปให้ Secretary of State ของมลรัฐที่ออกเอกสารทำการรับรอง
                 โดยท่านสามารถดูข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับส่งเอกสาร (โดยกดรูปด้านล่าง) 

 

                 


                  ขั้นตอนที่
2  – นำไปให้หน่วยงาน  U.S. Department of State รับรอง 

                  นำเอกสารดังกล่าวที่ผ่านการรับรองตามขั้นตอนที่ 1 ส่งไปให้ U.S. Department of State ทำการรับรอง
                  แล้วจึงนำไปยื่นกับสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยท่านสามารถดูข้อมูลวิธีการส่งเอกสารไปรับรองได้ (โดยกดรูปด้านล่าง) 

            (7)   คำแปลทะเบียนสมรสสหรัฐฯ
                    – ต้องแปลให้ถูกต้องและครบถ้วนตามแบบฟอร์มของต้นฉบับ ห้ามแปลสรุป หรือ รวบรัดตัดตอน
                      และเอกสารที่แปลจะต้องให้ผู้แปลลงนามและมีข้อความรับรองว่าเป็นคำแปลที่ถูกต้องตรงตามต้นฉบับ

             (8)  หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ (ในกรณีมอบให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทน)

 1. ค่าธรรมเนียม
 • อัตรา 15 ดอลลาร์สหรัฐต่อตราประทับโดยในกรณีนี้จะมีการรับรองเอกสาร 4 รายการ ประกอบด้วย
  (1) บันทึกข้อตกลงการใช้ชื่อสกุล
  (2) การรับรองทะเบียนสมรสสหรัฐฯ
  (3) การรับรองคำแปลของทะเบียนสมรสสหรัฐฯ
  (4) หนังสือมอบอำนาจ
  จึงมีค่าธรรมเนียมรวม 60 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check
  สั่งจ่าย Royal Thai Consulate – General, Los Angeles
  (ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัวและบัตรเครดิต)

   

 1. การยื่นคำร้อง
  •  ยื่นทางไปรษณีย์เท่านั้น ท่านจะต้องดำเนินการ ดังนี้
  – เตรียมซองติดแสตมป์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านให้ชัดเจน
  – คำร้องนิติกรณ์ให้ไปผ่านการรับรองลายมือชื่อจาก Notary Public
     หรือใช้ Notary Public Form ของสถานกงสุลใหญ่ฯ (Download)
  – ส่งเอกสารทั้งหมด พร้อมค่าธรรมเนียมและซองติดแสตมป์ไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ
  – สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสาร
     สำหรับระยะเวลาที่ท่านจะได้รับเอกสารคืนขึ้นอยู่กับอัตราค่าแสตมป์และ
     ประเภทการจัดส่งทางไปรษณีย์ที่ท่านเลือก

     ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์

  โปรดจัดส่งเอกสารไปยัง 

      Legalization Section
      Royal Thai Consulate – General, Los Angeles
      611 N. Larchmont Boulevard, Floor 2
      Los Angeles, CA 90004

   

 2. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  Email: lg@thaiconsulatela.org     Tel: 323 – 9629574 ext. 220

   

Download Form
1. คำร้องนิติกรณ์ [ Download ]
2. หนังสือมอบอำนาจทั่วไป [ Download ]
3. บันทึกข้อตกลงการใช้ชื่อสกุล [ Download ]
4. แบบฟอร์มโนทารี่ พับบลิค / Notary Public Form (กรณียื่นเอกสารทางไปรษณีย์ [ Download ]

 

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles