ในการจัดกงสุลสัญจรดังกล่าว สถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้บริการด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

 
1.
หนังสือเดินทาง
ผู้ทำหนังสือเดินทางทุกท่านต้องนัดหมายล่วงหน้า

เอกสารที่ต้องใช้
    • คำร้องขอทำหนังสือเดินทางอีเล็กทรอนิกส์ [ Download 
    • เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับผู้ร้องอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีดังนี้
       1. หนังสือเดินทางเล่มล่าสุด
       2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน
    • เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับผู้ร้องที่มีอายุ ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ ตรวจสอบได้ที่นี่  [ Click Here ]
    • ค่าธรรมเนียม 37.00 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับเล่มอายุไม่เกิน 5 ปี และ 55.00 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับเล่มอายุไม่เกิน 10 ปี (ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check สั่งจ่าย Royal Thai Consulate General, Los Angeles)
    • ซอง Priority Express Mail จากที่ทำการไปรษณีย์สหรัฐฯ (USPS) พร้อมแสตมป์ (ไม่รับ Meter Stamp) พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง


2. บัตรประจำตัวประชาชน

*** ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า***
• เอกสารที่ใช้ในการทำบัตรประจำตัวประชาชน [ Click Here ]

3. นิติกรณ์ และงานทะเบียนราษฎร

*** โปรดตรวจสอบการให้บริการจากประกาศกิจกรรมกงสุลสัญจร***
• ให้คำปรึกษาเรื่องทะเบียนราษฎร/ทะเบียนครอบครัว บริการรับรองลายมือชื่อในเอกสารไทย จดทะเบียนคนเกิด (ใบเกิด/สูติบัตร)
จดทะเบียนคนตาย (ใบตาย/มรณบัตร)
 
4. การให้คำปรึกษาด้านกงสุลอื่นๆ 
*** โปรดตรวจสอบการให้บริการจากประกาศกิจกรรมกงสุลสัญจร***
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles