ในการจัดกงสุลสัญจรดังกล่าว สถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้บริการด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

 

1. หนังสือเดินทาง
ผู้ทำหนังสือเดินทางทุกท่านต้องนัดหมายล่วงหน้า ซึ่งทำได้ 3 วิธี คือ
• ระบบนัดหมายออนไลน์ที่นี่ Passport Appointment สำหรับจองนัดหมายที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือ Mobile Appointment (สำหรับกงสุลสัญจร)
• E-mail : passport@thaiconsulatela.org
• โทรศัพท์ 323 – 962-9574 Ext:223

เอกสารที่ต้องใช้
• คำร้องขอทำหนังสือเดินทางอีเล็กทรอนิกส์ [ Download 
• เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับผู้ร้องอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีดังนี้
1. หนังสือเดินทางเล่มล่าสุด
2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน
• เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับผู้ร้องที่มีอายุ ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ ตรวจสอบได้ที่นี่  [ Click Here ]
• ค่าธรรมเนียม 35.00 ดอลลาร์สหรัฐ ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check สั่งจ่าย
Royal Thai Consulate General, Los Angeles
• ซอง Priority Express Mail จากที่ทำการไปรษณีย์สหรัฐฯ (USPS) พร้อมแสตมป์ 26.35 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รับ Meter Stamp)
พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง

2. บัตรประจำตัวประชาชน
*** ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า***
• เอกสารที่ใช้ในการทำบัตรประจำตัวประชาชน [ Click Here ]
3. นิติกรณ์ และงานทะเบียนราษฎร์ 
*** ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า***
• ให้คำปรึกษาเรื่องทะเบียนราษฎร์/ทะเบียนครอบครัว บริการรับรองลายมือชื่อในเอกสารไทย จดทะเบียนคนเกิด (ใบเกิด/สูติบัตร)
จดทะเบียนคนตาย (ใบตาย/มรณบัตร)
 
4. การให้คำปรึกษาด้านกงสุลอื่นๆ 
*** ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า*** 
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles