คุ้มครองคนไทย

  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสให้ความสำคัญกับการคุ้มครองและดูแลคนไทยในต่างประเทศ ในกรณีที่ท่านประสบปัญหาตกทุกข์ได้ยาก  ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง หรือต้องการคำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ ท่านสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ  ซึ่งมีเขตกงสุลครอบคลุม 13 รัฐทางตะวันตก (แคลิฟอร์เนีย วอชิงตัน เนวาดา อริโซนา โคโรลาโด ฮาวาย โอเรกอน ยูทาห์ อะแลสกา นิวเม็กซิโก ไอดาโฮ มอนทานา และไวโอมิง) ขอบข่ายในการให้ความช่วยเหลือ

      สถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถให้ความช่วยเหลือคุ้มครองคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้

       1. นักท่องเที่ยวที่ถูกโจรกรรมทรัพย์สินหรือหนังสือเดินทางสูญหาย สถานกงสุลใหญ่ฯ จะออกหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity หรือ C.I.) ให้ใช้เดินทางกลับประเทศไทย

       2. ช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ซึ่งไม่มีญาติพี่น้องในสหรัฐฯ โดยประสานกับญาติในประเทศไทยเรื่องการรักษาพยาบาล การจัดการค่าใช้จ่าย และการเดินทางกลับประเทศไทย

       3. ช่วยเหลือคนไทยที่เสียชีวิต ซึ่งไม่มีญาติพี่น้องในสหรัฐฯ โดยประสานกับญาติในประเทศไทยเรื่องการจัดการศพ การออกใบมรณบัตร การนำอัฐิคนตายกลับประเทศไทย

       4. ช่วยเหลือคนไทยกรณีเกิดภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว โรคระบาด หรือเกิดวิกฤติการทางการเมือง โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ  ได้จะจัดเตรียมแผนและให้ความช่วยเหลือคนไทยที่อาจได้รับผลกระทบ ทั้งนี้สถานกงสุลใหญ่ฯ  จะประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นในการช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ

       5. กรณีอื่นๆ เช่น การค้าประเวณี  การเข้าเมืองผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ ปัญหาแรงงาน ฯลฯ

       ช่องทางการติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ

       สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมให้ความช่วยเหลือคนไทยทุกท่าน โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการให้ความช่วยเหลือทั่วไปที่หมายเลขโทรศัพท์ 323-962-9574 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 09:00 –  17:00 น.)  หรือที่อีเมล์ info@thaiconsulatela.org ในกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง  (อาทิ กรณีอุบัติเหตุ แจ้งภัยพิบัติ สถานการณ์ฉุกเฉินของพื้นที่ อาการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิต) ท่านสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ที่หมายเลข Hotline 323-580-4222

    ——————————–

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles