บัตรประจำตัวประชาชนไทย

การเตรียมหลักฐานการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน

1.กรณีบัตรหมดอายุ (ไม่อนุญาตให้ทำบัตรก่อนบัตรหมดอายุ 60 วัน)
     หลักฐานที่ต้องนำมาเสดง:
     1.1 บัตรประชาชนใบเดิม
     1.2 เอกสารแสดงการมีถิ่นที่อยู่สหรัฐฯ ที่ยังมีอายุการใช้งาน เช่น ใบขับขี่ บัตรประจำตัวสหรัฐฯ ใบเขียวหรือใบอนุญาตทำงาน (กรณีที่ชื่อและนามสกุลเอกสารการมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐฯ ไม่ตรงกับข้อมูลในบัตรประชาชน กรุณาแสดงเอกสารเพิ่มเติมซึ่งแสดงว่ามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล เช่น ทะเบียนสมรส)
2.กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย
   หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง :
   2.1 สำเนาบัตรประชาชนใบเดิม (ถ้ามี)
   2.2 หลักฐานเอกสารซึ่งมีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตรที่ทางราชการไทยออกให้ เช่น E-Passport ใบขับขี่ เป็นต้น
   2.3 เอกสารแสดงการมีถิ่นที่อยู่สหรัฐฯ ที่ยังมีอายุการใช้งาน เช่น ใบขับขี่ บัตรประจำตัวสหรัฐฯ ใบเขียวหรือใบอนุญาตทำงาน (กรณีที่ชื่อและนามสกุลเอกสารการมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐฯ ไม่ตรงกับข้อมูลในบัตรประชาชน กรุณาแสดงเอกสารเพิ่มเติมซึ่งแสดงว่ามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล เช่น ทะเบียนสมรส)
3.ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากบัตรชำรุดในสาระสำคัญ
   หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง :
   3.1 บัตรประชาชนใบเดิม
   3.2 หลักฐานเอกสารซึ่งมีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตรที่ทางราชการไทยออกให้ เช่น E-Passport ใบขับขี่ เป็นต้น
   3.3 เอกสารแสดงการมีถิ่นที่อยู่สหรัฐฯ ที่ยังมีอายุการใช้งาน เช่น ใบขับขี่ บัตรประจำตัวสหรัฐฯ ใบเขียวหรือใบอนุญาตทำงาน (กรณีที่ชื่อและนามสกุลเอกสารการมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐฯ ไม่ตรงกับข้อมูลในบัตรประชาชน กรุณาแสดงเอกสารเพิ่มเติมซึ่งแสดงว่ามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล เช่น ทะเบียนสมรส)
4.ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล
   หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง:
   4.1 บัตรประชาชนใบเดิม
   4.2 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล
   4.3 เอกสารแสดงการมีถิ่นที่อยู่สหรัฐฯ ที่ยังมีอายุการใช้งาน เช่น ใบขับขี่ บัตรประจำตัวสหรัฐฯ ใบเขียวหรือใบอนุญาตทำงาน (กรณีที่ชื่อและนามสกุลเอกสารการมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐฯ ไม่ตรงกับข้อมูลในบัตรประชาชน กรุณาแสดงเอกสารเพิ่มเติมซึ่งแสดงว่ามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล เช่น ทะเบียนสมรส)
5.ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนที่อยู่
   หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง:
   5.1 บัตรประชาชนใบเดิม
   5.2 เอกสารการเปลี่ยนที่อยู่
   5.3 เอกสารแสดงการมีถิ่นที่อยู่สหรัฐฯ ที่ยังมีอายุการใช้งาน เช่น ใบขับขี่ บัตรประจำตัวสหรัฐฯ ใบเขียวหรือใบอนุญาตทำงาน (กรณีที่ชื่อและนามสกุลเอกสารการมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐฯ ไม่ตรงกับข้อมูลในบัตรประชาชน กรุณาแสดงเอกสารเพิ่มเติมซึ่งแสดงว่ามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล เช่น ทะเบียนสมรส)

 

บุคคลที่ไม่สามารถทำบัตรประชาชนไทยในต่างประเทศได้
1. ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
2. ผู้ที่บัตรหมดอายุเป็นเวลานานและข้อมูลยืนยันตัวตนไม่ชัดเจน (ต้องตรวจสอบ)
3. ผู้ที่ไม่มีข้อมูลการทำบัตรประชาชนใบแรกที่ประเทศไทย

 

อัตราค่าธรรมเนียม
1.กรณีบัตรหาย ฉบับละ 100 บาท (4.00USD)

2.กรณีเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล ฉบับละ 100 บาท (4.00USD)
3.กรณีบัตรชำรุด ฉบับละ 100 บาท (4.00USD)
4.กรณีเปลี่ยนที่อยู่ ฉบับละ 100 บาท (4.00USD)

 

ขั้นตอนการให้บริการการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน
– กรอกเอกสารแจ้งความประสงค์ขอมีบัตร
– รับบัตรคิวตรวจสอบเอกสาร
– ตรวจสอบลายนิ้วมือถ่ายรูป
– พิมพ์บัตร
– รับบัตร
ระยะเวลา 15 นาที

 

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles