บัตรประจำตัวประชาชนไทย

 

การเตรียมหลักฐานการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน

1. กรณีบัตรหมดอายุ (ไม่อนุญาตให้ทำบัตรก่อนบัตรหมดอายุ 60 วัน)
     หลักฐานที่ต้องนำมาเสดง:
     1.1 บัตรประชาชนใบเดิม
     1.2 เอกสารแสดงการมีถิ่นที่อยู่สหรัฐฯ ที่ยังมีอายุการใช้งาน เช่น ใบขับขี่ บัตรประจำตัวสหรัฐฯ
           ใบเขียวหรือใบอนุญาตทำงาน
           (กรณีที่ชื่อและนามสกุลเอกสารการมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐฯ ไม่ตรงกับข้อมูลในบัตรประชาชน
            กรุณาแสดงเอกสารเพิ่มเติมซึ่งแสดงว่ามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล เช่น ทะเบียนสมรส)

2. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย
    หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง :
    2.1 สำเนาบัตรประชาชนใบเดิม (ถ้ามี)
    2.2 หลักฐานเอกสารซึ่งมีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตรที่ทางราชการไทยออกให้ เช่น E-Passport ใบขับขี่ เป็นต้น
    2.3 เอกสารแสดงการมีถิ่นที่อยู่สหรัฐฯ ที่ยังมีอายุการใช้งาน เช่น ใบขับขี่ บัตรประจำตัวสหรัฐฯ
           ใบเขียวหรือใบอนุญาตทำงาน
          (กรณีที่ชื่อและนามสกุลเอกสารการมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐฯ ไม่ตรงกับข้อมูลในบัตรประชาชน
           กรุณาแสดงเอกสารเพิ่มเติมซึ่งแสดงว่ามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล เช่น ทะเบียนสมรส)

3. ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากบัตรชำรุดในสาระสำคัญ
    หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง :
    3.1 บัตรประชาชนใบเดิม
    3.2 หลักฐานเอกสารซึ่งมีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตรที่ทางราชการไทยออกให้ เช่น E-Passport ใบขับขี่ เป็นต้น
    3.3 เอกสารแสดงการมีถิ่นที่อยู่สหรัฐฯ ที่ยังมีอายุการใช้งาน เช่น ใบขับขี่ บัตรประจำตัวสหรัฐฯ
          ใบเขียวหรือใบอนุญาตทำงาน
          (กรณีที่ชื่อและนามสกุลเอกสารการมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐฯ ไม่ตรงกับข้อมูลในบัตรประชาชน
           กรุณาแสดงเอกสารเพิ่มเติมซึ่งแสดงว่ามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล เช่น ทะเบียนสมรส)

4. ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล
    หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง:
    4.1 บัตรประชาชนใบเดิม
    4.2 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล
    4.3 เอกสารแสดงการมีถิ่นที่อยู่สหรัฐฯ ที่ยังมีอายุการใช้งาน เช่น ใบขับขี่ บัตรประจำตัวสหรัฐฯ
          ใบเขียวหรือใบอนุญาตทำงาน
         (กรณีที่ชื่อและนามสกุลเอกสารการมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐฯ ไม่ตรงกับข้อมูลในบัตรประชาชน
          กรุณาแสดงเอกสารเพิ่มเติมซึ่งแสดงว่ามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล เช่น ทะเบียนสมรส)

5. ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนที่อยู่
    หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง:
    5.1 บัตรประชาชนใบเดิม
    5.2 เอกสารการเปลี่ยนที่อยู่
    5.3 เอกสารแสดงการมีถิ่นที่อยู่สหรัฐฯ ที่ยังมีอายุการใช้งาน เช่น ใบขับขี่ บัตรประจำตัวสหรัฐฯ
          ใบเขียวหรือใบอนุญาตทำงาน
         (กรณีที่ชื่อและนามสกุลเอกสารการมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐฯ ไม่ตรงกับข้อมูลในบัตรประชาชน
          กรุณาแสดงเอกสารเพิ่มเติมซึ่งแสดงว่ามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล เช่น ทะเบียนสมรส)

 

บุคคลที่ไม่สามารถทำบัตรประชาชนไทยในต่างประเทศได้
1. ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
2. ผู้ที่บัตรหมดอายุเป็นเวลานานและข้อมูลยืนยันตัวตนไม่ชัดเจน (ต้องตรวจสอบ)
3. ผู้ที่ไม่มีข้อมูลการทำบัตรประชาชนใบแรกที่ประเทศไทย

 

อัตราค่าธรรมเนียม
1. บัตรหมดอายุ                 ไม่มีค่าธรรมเนียม 
2. บัตรหาย                       ฉบับละ 100 บาท  (4.00USD)

3. เปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล       ฉบับละ 100 บาท  (4.00USD)
4. บัตรชำรุด                     ฉบับละ 100 บาท  (4.00USD)
5. เปลี่ยนที่อยู่                  ฉบับละ 100 บาท  (4.00USD)

 

ขั้นตอนการให้บริการการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน
– กรอกข้อมูล online 
– เจ้าหน้าที่แจ้งยืนยันวันนัดหมายทางอีเมล 

เมื่อถึงวันนัดหมาย 
– แจ้งชื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  
– ตรวจวัดอุณหภูมิ  
– ตรวจสอบลายนิ้วมือ / ถ่ายรูป
– พิมพ์บัตร
– รับบัตร
ระยะเวลา 15 นาที

ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล – thaiid@thaiconsulatela.org 

 

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles