บัตรประจำตัวประชาชนไทย

การเตรียมหลักฐานการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน

1.กรณีบัตรหมดอายุ
1.1 ก่อนวันบัตรหมดอายุ 60 วัน
1.2 หลังวันบัตรหมดอายุ 60 วัน

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง : บัตรประชาชนใบเดิม และ เอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในสหรัฐฯ

2.กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง :
2.1 สำเนาบัตรประชาชนใบเดิม (ถ้ามี)
2.2หลักฐานเอกสารซึ่งมีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตรที่ทางราชการไทยออกให้ เช่น E-Passport ใบขับขี่ เป็นต้น
2.3เอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในสหรัฐฯ

3.ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากบัตรชำรุดในสาระสำคัญ
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง :
3.1บัตรประชาชนใบเดิม
3.2 หลักฐานเอกสารซึ่งมีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตรที่ทางราชการไทยออกให้ เช่น E-Passport ใบขับขี่ เป็นต้น
3.3เอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในสหรัฐฯ

4.ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง:
4.1บัตรประชาชนใบเดิม
4.2หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล
4.3เอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในสหรัฐฯ

5.ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนที่อยู่
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง:
5.1 บัตรประชาชนใบเดิม
5.2 เอกสารการเปลี่ยนที่อยู่
5.3เอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในสหรัฐฯ

บุคคลที่ไม่สามารถทำบัตรประชาชนไทยในต่างประเทศได้
1. ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
2. ผู้ที่บัตรหมดอายุเป็นเวลานานและข้อมูลยืนยันตัวตนไม่ชัดเจน(ต้องตรวจสอบ)
3. ผู้ที่ไม่มีข้อมูลการทำบัตรประชาชนใบแรกที่ประเทศไทย

อัตราค่าธรรมเนียม

1.กรณีบัตรหาย ฉบับละ 100 บาท (4.00USD)
2.กรณีเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล ฉบับละ 100 บาท (4.00USD)
3.กรณีบัตรชำรุด ฉบับละ 100 บาท (4.00USD)
4.กรณีเปลี่ยนที่อยู่ ฉบับละ 100 บาท (4.00USD)

ขั้นตอนการให้บริการการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน
– กรอกเอกสารแจ้งความประสงค์ขอมีบัตร
– รับบัตรคิวตรวจสอบเอกสาร
– ตรวจสอบลายนิ้วมือถ่ายรูป
– พิมพ์บัตร
– รับบัตร
ระยะเวลา 15 นาที

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles