การขอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

1. ผู้ร้องต้องมาดำเนินการด้วยตนเอง เนื่องจากในระหว่างการรับคำร้องทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ จะมีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (ลายนิ้วมือและภาพถ่าย) ของผู้ร้องในเล่มหนังสือเดินทาง
 2. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มีอายุ 5 ปี และไม่สามารถต่ออายุหนังสือเดินทางในเล่มเดิมได้ ดังนั้น เมื่อหนังสือเดินทางหมดอายุจะต้องทำเล่มใหม่เท่านั้น
 3. ชื่อ – สกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะเป็นไปตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรที่ประเทศไทย ซึ่งอาจไม่ตรงกับชื่อ – สกุลในหนังสือเดินทางเล่มเดิม หรือในกรณีที่ผู้ร้องต้องการให้นามสกุลในหนังสือเดินทางเป็นนามสกุลหลังการสมรสหรือหย่า ผู้ร้องจะต้องแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎรที่ประเทศไทยก่อนที่จะขอทำหนังสือเดินทาง

 4. ผู้ยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องนัดหมายล่วงหน้า ซึ่งสามารถดำเนินการได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

• ระบบนัดหมายออนไลน์ที่ www.thaiconsulatela.org (หรือ click ที่นี่)
• E-mail : passport@thaiconsulatela.org
• โทรศัพท์ (323) 962 – 9574  ต่อ  223
• โทรสาร (323) 962 – 2128

 5. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์  35.00 ดอลลาร์สหรัฐ ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check  สั่งจ่าย Royal Thai Consulate – General, Los Angeles  (ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัว และบัตรเครดิต)
 6. เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง โปรดดูที่นี่
 7. การรับเล่มหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้ 3 วิธี คือ
• รับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยนำใบรับหนังสือเดินทางและใบเสร็จรับเงินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
• มอบฉันทะให้บุคคลอื่นมารับแทนที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยกรอกรายละเอียดในใบรับหนังสือเดินทาง และให้บุคคลที่ท่านมอบฉันทะนำใบรับหนังสือเดินทางและใบเสร็จรับเงิน พร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตร Photo ID
• ขอรับทางไปรษณีย์ ท่านจะต้องจัดเตรียมซอง Priority Mail Express ของไปรษณีย์สหรัฐฯ (USPS) ติดแสตมป์ (ไม่รับ Meter Stamp) พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านให้ชัดเจนและมอบให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันที่มาทำหนังสือเดินทาง (สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดส่งเฉพาะ Priority Mail Express เท่านั้น เพื่อป้องกันกรณีหนังสือเดินทางสูญหายในระหว่างการจัดส่ง) ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหาย
8. ระยะเวลาในการดำเนินการ 4 – 6 สัปดาห์
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles