การขอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

1. ผู้ร้องต้องมาดำเนินการด้วยตนเอง เนื่องจากในระหว่างการรับคำร้องทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ จะมีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (ลายนิ้วมือและภาพถ่าย) ของผู้ร้องในเล่มหนังสือเดินทาง 

*** กรุณาอย่าใส่คอนแทคเลนส์สีมาในวันทำหนังสือเดินทาง ***

 2. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มีอายุ 5 ปี และ 10 ปี ไม่สามารถต่ออายุหนังสือเดินทางในเล่มเดิมได้ ดังนั้น เมื่อหนังสือเดินทางหมดอายุจะต้องทำเล่มใหม่เท่านั้น
 3. ชื่อ – สกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะเป็นไปตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรที่ประเทศไทย ซึ่งอาจไม่ตรงกับชื่อ – สกุลในหนังสือเดินทางเล่มเดิม หรือในกรณีที่ผู้ร้องต้องการให้นามสกุลในหนังสือเดินทางเป็นนามสกุลหลังการสมรสหรือหย่า ผู้ร้องจะต้องแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎรที่ประเทศไทยก่อนที่จะขอทำหนังสือเดินทาง

 4. ผู้ยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องนัดหมายล่วงหน้า ผ่านทางระบบนัดหมายบนเว็บไซต์เท่านั้น หากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ (323) 962 – 9574  ต่อ 223

 5. บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ) สามารถยื่นคำขอมีหนังสือเดินทางทั่วไปได้ 2 แบบ 

1. หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปอายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียม 37.00 ดอลลาร์สหรัฐ
2. หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปอายุ 10 ปี ค่าธรรมเนียม 55.00 ดอลลาร์สหรัฐ
ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check สั่งจ่าย Royal Thai Consulate General, Los Angeles

ยกเว้นในกรณียื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทางครั้งแรกในต่างประเทศที่ผู้ร้องมีชื่อในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร แต่ยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ให้ออกหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่มีอายุ 5 ปี เท่านั้น เมื่อผู้ร้อง (ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว) ได้ดำเนินการทางทะเบียนราษฎรเสร็จสิ้นแล้ว (ยื่นเรื่องด้วยตนเองที่กรมการปกครอง/หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน) จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปอายุ 10 ปีได้

 6. เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง โปรดดูที่นี่
 7. การรับเล่มหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
• จัดส่งทางไปรษณีย์ ท่านจะต้องจัดเตรียมซอง Priority Mail Express ของไปรษณีย์สหรัฐฯ (USPS) ติดแสตมป์ (ไม่รับ Meter Stamp) พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านให้ชัดเจนและมอบให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันที่มาทำหนังสือเดินทาง (สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดส่งเฉพาะ Priority Mail Express เท่านั้น เพื่อป้องกันกรณีหนังสือเดินทางสูญหายในระหว่างการจัดส่ง) ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหาย
8. ระยะเวลาในการดำเนินการ 4 – 6 สัปดาห์
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles