เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้หารือกับผู้นำเข้าสินค้าเกษตรไทยรายใหญ่ในนครลอสแอนเจลิส 5 บริษัท ได้แก่ 1) นางดวงใจ กูรมะโรหิต ประธาน บริษัท D.P. Produce, Inc. (สินค้าผลไม้) 2) นายบุญส่ง อนันตสุคนธ์ ประธานบริษัท N.T.W. Import & Export (USA), Inc. (สินค้าผลไม้) 3) นายอำนาจ เจริญสุขวานิช ประธานบริษัท Best Oriental Produce, Inc. (สินค้าผักและผลไม้) 4) นายกำพล แย้มพันธ์ ประธานบริษัท Signature Corporation (สินค้าทุเรียนแกะเปลือกแช่เย็น) และ 5) นางสาว ธารนันท์ แท่งทอง ประธานบริษัท Flower Impression Corporation (สินค้ากล้วยไม้) โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมด้วย
 
ที่ประชุมได้หารือกันเรื่องผลกระทบที่ COVID-19 มีต่อตลาดสหรัฐฯ และต่อการนำเข้าสินค้าเกษตรไทย ผลประกอบการในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา แผนการดำเนินงานในอนาคต ตลอดจนปัญหา/อุปสรรค และความช่วยเหลือที่กลุ่มผู้นำเข้าประสงค์จะให้ภาครัฐช่วยผลักดัน
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles