เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และข้าราชการประชุมร่วมกับผู้แทนองค์กร/สมาคม/ชมรมไทยในนครลอสแอนเจลิส เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในชุมชนไทย และหารือถึงแนวทางและกิจกรรมในระยะต่อไปที่สอดคล้องกับแผนงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ และเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

 
ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ มีกำหนดจะจัดการพบหารือในลักษณะนี้กับผู้แทนภาคส่วนอื่น ๆ ในชุมชนไทยต่อไป
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles