เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ในสหรัฐอเมริกาเป็นวงกว้างและจากข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ (Center for Disease Control and Prevention – CDC) แนะนำให้พิจารณาจำกัดการประชุมหรือการรวมตัวของคนจำนวนมาก สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส สมาคมไทยแห่งรัฐยูทาห์ และวัดธรรมคุณาราม ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด จึงมีความเห็นสอดคล้องกันว่า เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส จึงขอเลื่อนกำหนดจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๓ ณ วัดธรรมคุณารามเมืองเลย์ตัน มลรัฐยูทาห์ ออกไปก่อน เมื่อสถานการณ์กลับมาสู่ภาวะปกติ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะพิจารณากำหนดวันจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ เมืองเลย์ตัน มลรัฐยูทาห์ ที่เหมาะสมอีกครั้ง และจะประกาศแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ (www.thaiconsulatela.org) ต่อไป

ท่านยังสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกงสุล สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๓๒๓ – ๙๖๒ – ๙๕๗๔ งานหนังสือเดินทาง หมายเลขภายใน ๒๒๓ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ passport@thaiconsulatela.org งานบัตรประชาชน หมายเลขภายใน ๒๑๖ ไปรษณีย์เล็กทรอนิกส์ info@thaiconsulatela.org งานนิติกรณ์และทะเบียนราษฎร หมายเลขภายใน ๒๒๗ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ LG@thaiconsulatela.org กรณีเร่งด่วน สามารถติดต่อ สายด่วนฉุกเฉิน หมายเลข (๓๒๓) ๕๘๐ ๔๒๒๒ หรือ หมายเลข ๓๒๓ – ๕๕๒ – ๓๒๒๗

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles