เมื่อวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1/2565 ณ วัดพุทธจักรมงคลวราราม เมืองโฮโนลูลู มลรัฐฮาวาย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก พระครูพุทธมงคลวิเทศ (สง่า กตปุญโญ) เจ้าอาวาส สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมดังกล่าว ตลอดระยะเวลา 3 วัน มีผู้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางจำนวน 370 รายการ ทำบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 139 รายการ รวมทั้งสิ้น 509 รายการ
 
นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือทางการได้ยิน (CaptionCall) จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพทางการได้ยิน และให้การสนับสนุนเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ชุมชนไทยด้วย
 
ในโอกาสเดียวกันนี้ นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ถวายเครื่องไทยธรรม เวชภัณฑ์ และเจลแอลกอฮอล์แด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดพุทธจักรมงคลวราราม และวัดธรรมวิหารฮาวาย รวมถึงพบปะชุมชนไทยเพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานบริการด้านกงสุลด้วย
 
ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอรับบริการด้านกงสุล สามารถติดตามกิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งต่อไป รวมทั้งสำรองนัดหมายเพื่อทำหนังสือเดินทางได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ www.thaiconsulatela.org

 

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles