ตารางกงสุลสัญจร ประจำปี 2564

ลำดับ วันที่ สถานที่ ที่อยู่ เมือง มลรัฐ สถานะ
1 10-11 เมษายน 2564 วัดไทยลอสแองเจลิส 8225 Coldwater
Canyon Ave
North Hollywood CA เสร็จสิ้นแล้ว
2 26-30 เมษายน 2564

วัดพุทธานุสรณ์

36054 Niles Blvd Fremont CA เสร็จสิ้นแล้ว
3 10-14 พฤษภาคม 2564

วัดศรีเจริญธรรม

5929 W Duncan DR Las Vegas NV เสร็จสิ้นแล้ว
4 24-28 พฤษภาคม 2564

วัดอตัมมยตาราม 

19301 176th Ave NE Woodinville WA

เสร็จสิ้นแล้ว

5 8-10 มิถุนายน 2564

วัดพรหมคุณาราม

17212 West Maryland Avenue Waddell AZ

เสร็จสิ้นแล้ว

6 29 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2564

วัดพุทธวราราม

4801 Julian St Denver CO

เสร็จสิ้นแล้ว

7 19 – 23 ก.ค. 2564

วัดธรรมภาวนา

3840 O’Malley Road Anchorage AK

เสร็จสิ้นแล้ว

นัดพิเศษ 7 – 8 ส.ค. 2564

วัดป่าธรรมชาติ

14036 Don Julian Rd. La puente CA

เสร็จสิ้นแล้ว

8 16 – 20 ส.ค. 2564

วัดพุทธานุสรณ์

36054 Niles Blvd Fremont CA

เสร็จสิ้นแล้ว

นัดพิเศษ ครั้งที่ 2 28 – 29 ส.ค. 2564

วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม

139 W 11th Ave Escondido CA

เสร็จสิ้นแล้ว

9 13 – 17 ก.ย. 2564

วัดพุทธออเรกอน

8360 David Ln SE Turner OR

เสร็จสิ้นแล้ว

10 25 – 26 กันยายน 2564

วัดไทยลอสแองเจลิส

8225 Coldwater Canyon Ave North Hollywood CA

จองนัดหมาย

ข้อกำหนดในการทำหนังสือเดินทาง

1. ผู้ร้องต้องมาดำเนินการด้วยตนเอง เนื่องจากในระหว่างการรับคำร้องทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ จะมีการบันทึกข้อมูลชีวมาตร (ลายนิ้วมือ ม่านตา และภาพถ่าย) ของผู้ร้องในเล่มหนังสือเดินทาง

*** กรุณาอย่าใส่คอนแทคเลนส์สีมาในวันทำหนังสือเดินทาง ***

2. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มีอายุ 5 ปี และ 10 ปี ไม่สามารถต่ออายุหนังสือเดินทางในเล่มเดิมได้ ดังนั้น เมื่อหนังสือเดินทางหมดอายุจะต้องทำเล่มใหม่เท่านั้น 

3. ชื่อ – สกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะเป็นไปตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรที่ประเทศไทย ซึ่งอาจไม่ตรงกับชื่อ – สกุลในหนังสือเดินทางเล่มเดิม หรือในกรณีที่ผู้ร้องต้องการให้นามสกุลในหนังสือเดินทางเป็นนามสกุลหลังการสมรสหรือหย่า ผู้ร้องจะต้องแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎรที่ประเทศไทยก่อนที่จะขอทำหนังสือเดินทาง

4. บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์) สามารถยื่นคำขอมีหนังสือเดินทางทั่วไปได้ 2 แบบ ได้แก่
     

     4.1 หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปอายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียม 37.00 ดอลลาร์สหรัฐ และ
     4.2 หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปอายุ 10 ปี ค่าธรรมเนียม 55.00 ดอลลาร์สหรัฐ

ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check  สั่งจ่าย Royal Thai Consulate – General, Los Angeles  (ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัว และบัตรเครดิต) 

ยกเว้นในกรณียื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทางครั้งแรกในต่างประเทศที่ผู้ร้องมีชื่อในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร แต่ยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ให้ออกหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่มีอายุ 5 ปี เท่านั้น เมื่อผู้ร้อง (ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว) ได้ดำเนินการทางทะเบียนราษฎรเสร็จสิ้นแล้ว (ยื่นเรื่องด้วยตนเองที่กรมการปกครอง/หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน) จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปอายุ 10 ปีได้

5. เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง โปรดดูที่นี่ 

6. การรับเล่มหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
• จัดส่งทางไปรษณีย์ ท่านจะต้องจัดเตรียมซอง Priority Mail Express ของไปรษณีย์สหรัฐฯ (USPS) ติดแสตมป์ (ไม่รับ Meter Stamp) พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านให้ชัดเจนและมอบให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันที่มาทำหนังสือเดินทาง (สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดส่งเฉพาะ Priority Mail Express เท่านั้น เพื่อป้องกันกรณีหนังสือเดินทางสูญหายในระหว่างการจัดส่ง) ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหาย

7. ระยะเวลาในการดำเนินการ 4 – 6 สัปดาห์

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles