เมื่อวันที่ 25 – 26 กันยายน 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 10 ณ วัดไทยลอสแองเจลิส เมืองนอร์ทฮอลลีวูด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมดังกล่าว ตลอดระยะเวลา 2 วัน มีผู้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางจำนวน 233 รายการ ทำบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 105 รายการ นิติกรณ์และให้คำปรึกษาด้านกงสุล 37 ราย รวมทั้งสิ้น 375 รายการ
 
นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชน (Thai Health and Information Services, Inc.) ศูนย์บริการสุขภาพ Heal360 และศูนย์ช่วยเหลือทางการได้ยิน (CaptionCall) จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพ ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR และ Antigen และให้การสนับสนุนเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่พระสงฆ์และชุมชนไทย รวมถึงให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ตรวจค่าความดันโลหิต และเบาหวานโดยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นแบบอย่างของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-ภาคประชาสังคม โดยทั้ง 2 วัน ประชาชนให้ความสนใจตรวจสุขภาพรวมถึงตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมาก
 
ในโอกาสเดียวกันนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ถวายเครื่องไทยธรรม เวชภัณฑ์ และเจลแอลกอฮอล์แด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดไทยลอสแองเจลิส และได้พบปะชุมชนไทยเพื่อตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับงานบริการด้านกงสุลด้วย
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles