สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 6 ณ วัดพุทธวราราม เมืองเดนเวอร์ มลรัฐโคโลราโด ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2564 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูวิมลธรรมรังศรี เจ้าอาวาสจากวัดพุทธวรารามสนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรม และได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครในมลรัฐโคโลราโดอำนวยความสะดวกชุมชนไทยเพื่อเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 3 วันในกิจกรรมดังกล่าว มีผู้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางจำนวน 320 รายการ ทำบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 112 รายการ รวมทั้งสิ้น 432 รายการ
 
ในโอกาสนี้ นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้ากราบนมัสการพระครูวินัยธรวิเชียร โฆสธมฺโมเพื่อถวายเวชภัณฑ์ แด่พระภิกษุสงฆ์ที่วัดพุทธวราราม และได้พบปะชุมชนไทยเพื่อตอบข้อซักถามด้านงานกงสุลในประเด็นต่าง ๆ อีกทั้งให้คำแนะนำแก่อาสาสมัครชุมชนไทยในพื้นที่เพื่อสร้างเครือข่ายการดูแลชุมชนไทยในมลรัฐโคโลราโด รวมทั้งกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าเยี่ยมธุรกิจไทย โดยได้พบปะหารือกับนายคริสโตเฟอร์ กาลนิล CEO ของบริษัท Kalnin Venture LLC เกี่ยวกับพัฒนาการการลงทุนของบริษัทฯ ในสหรัฐฯ
 
นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชน (Thai Health and Information Services, Inc.) จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพพระสงฆ์และชุมชนไทยรวมถึงให้คำปรึกษาด้านสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-ภาคประชาคมด้วย
 
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับบริการด้านกงสุลสามารถติดตามกิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งต่อไป รวมทั้งสำรองนัดหมายเพื่อทำหนังสือเดินทางได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ www.thaiconsulatela.org
 
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles