เมื่อวันที่ 13 – 17 กันยายน 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 9 ณ วัดพุทธออเรกอน เมืองเทอร์เนอร์ มลรัฐออริกอน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูวชิรธรรมวิเทศ เจ้าอาวาส สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมและได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครชุมชนไทยในพื้นที่เมืองเทอร์เนอร์ เมืองพอร์ตแลนด์ และเมืองข้างเคียง อำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ ตลอดระยะเวลา 5 วันของการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรมีผู้รับบริการทำหนังสือเดินทาง จำนวน 521 รายการ ทำบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 173 รายการ จดทะเบียนหย่าและจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมรวม 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 696 รายการ

ในโอกาสเดียวกันนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ถวายเครื่องไทยธรรม เวชภัณฑ์ เครื่องนุ่งห่มกันหนาวและเจลแอลกอฮอล์แด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดพุทธออเรกอน และได้พบปะชุมชนไทยเพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานบริการด้านกงสุลด้วย โดยชุมชนไทยต่างแสดงความขอบคุณภาครัฐที่จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรในครั้งนี้

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอรับบริการด้านกงสุล สามารถติดตามกิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งต่อไป รวมทั้งสำรองนัดหมายเพื่อทำหนังสือเดินทางได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ www.thaiconsulatela.org   

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles