มื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนและผู้แทนชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิส เกี่ยวกับนโยบายในการทำงาน (Mission Statement) ของสถานกงสุลใหญ่ฯ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้พบปะพูดคุยกับกงสุลใหญ่ฯ เพื่อทำความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยกัน
 

กงสุลใหญ่ฯ ได้แถลงข่าวแนวทางในการทำงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ ว่าเพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของกระทรวงการต่างประเทศที่เน้นหลัก 5S มี ได้แก่

Security – มีความมั่นคง
Sustainability – มีความมั่งคั่งและยั่งยืน
Standard – มีมาตรฐานสากล
Status – มีสถานะและเกียรติภูมิ
Synergy – มีพลัง
 
ตนได้วางนโยบายในการทำงานที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เน้นหลัก 5S เช่นกัน ได้แก่
Service – บริการ
Safety – ปลอดภัย
Solidarity – สามัคคี
Soft Power
Synergy – รวมพลัง
 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
Service เน้นการให้บริการที่ใช้นวัตกรรม มีจิตบริการ ยึดความถูกต้องตามกฎระเบียบและโปร่งใสตรวจสอบได้
Safety เน้นการส่งเสริมความปลอดภัยของชุมชนไทยจากภัยพิบัติ การแพร่ระบาดของ COVID-19 อาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง และความรุนแรงในครอบครัว
Solidarity เน้นการสร้างความปรองดองและสามัคคีในชุมชนไทยด้วยการเข้าถึงและเข้าใจความเห็นที่แตกต่าง เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนต่าง ๆ และเชื่อมโยงองค์กร สมาคม และชมรมไทยในรัฐและเมืองต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
Soft Power เน้นการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยและความเป็นไทยผ่านวัฒนธรรมไทยในด้านต่าง ๆ อาทิ Digital Content อาหารไทย มวยไทย นวดแผนไทย ศาสนา ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย เป็นต้น ซึ่งความนิยมไทยนี้จะเชื่อมโยงไปสู่ผลประโยชน์ของไทยในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวด้วย
Synergy เน้นความร่วมมือและการทำงานแบบสอดประสานระหว่างทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมไทยและสหรัฐฯ เพื่อให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่
 
งานแถลงข่าวและพบปะสื่อมวลชนในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนไทยและผู้แทนชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 50 คน โดยบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างเป็นกันเอง เปิดกว้างให้ผู้เข้าร่วมงานได้สอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ ชุมชนไทยและสื่อมวลชนในนครลอสแอนเจลิส
 
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles