เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นเจ้าภาพจัด working lunch กับกงสุลใหญ่ประเทศสมาชิกอาเซียน ในวาระเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย และเข้าสู่เดือนรอมฎอน ปี 2564 รวมทั้งหารือเเลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชุมชนด้วย

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles