เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นเจ้าภาพจัดพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานกลุ่มสตรีอาเซียน The ASEAN Women Circle of Los Angeles (AWCLA) ให้แก่อินโดนีเซีย ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ
 
นางกมลภัทร ประทุมแก้ว ภริยากงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ประธาน AWCLA ประจำปี ค.ศ. 2020 ได้ทำพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานฯ ประจำปี ค.ศ. 2021 ให้แก่นาง Dyah Krisnawan ภริยากงสุลใหญ่อินโดนีเซีย ณ นครลอสแอนเจลิส โดยมีคู่สมรสกงสุลใหญ่และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ของประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม
 
ในโอกาสนี้ นางกมลภัทรฯ ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและสมาชิก AWCLA ที่ร่วมงานจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ประเทศสมาชิกอาเซียนกับหน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนในนครลอสแอนเจลิส ในห้วงปี ค.ศ. 2020 โดย AWCLA ได้จัดกิจกรรมการกุศลระดมเงินบริจาคมอบให้โครงการ LA Students Most In Need เพื่อช่วยเหลือเป็นค่าอาหารและอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนและครอบครัวในเขตการศึกษานครลอสแอนเจลิสซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19
 
นาง Krisnawan ได้รับตำแหน่งประธาน AWCLA ประจำปี ค.ศ. 2021 และกล่าวแสดงความพร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีของประเทศสมาชิกอาเซียนในนครลอสแอนเจลิส รวมทั้งกิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ของอาเซียนให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้นในหน่วยงานและชุมชนท้องถิ่น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมตามมาตรการควบคุมโรคระบาดในท้องถิ่น
 
คู่สมรสกงสุลใหญ่ประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้แทนสตรีอาเซียนในนครลอสแอนเจลิสร่วมกันจัดตั้งกลุ่มสตรีอาเซียน AWCLA ในปี ค.ศ. 2012 เพื่อจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของอาเซียนให้เป็นที่รู้จักในหน่วยงานพันธมิตรของสถานกงสุลใหญ่อาเซียน และชุมชนท้องถิ่นในนครลอสแอนเจลิส
 
อนึ่ง คู่สมรสของกงสุลใหญ่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะหมุนเวียนทำหน้าที่ประธาน AWCLA วาระ 1 ปีร่วมกับคณะกรรมการและสมาชิก AWCLA โดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนด้วยดีจากสถานกงสุลใหญ่ของประเทศสมาชิกอาเซียนในนครลอสแอนเจลิส
 
********************
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles