เมื่อวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร นัดพิเศษ ณ วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เมืองเอสคอนดิโด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูวิเทศวีราภรณ์ ฐิตญาโณ เจ้าอาวาสวัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมดังกล่าว ตลอดระยะเวลา 2 วัน มีผู้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางจำนวน 178 รายการ ทำบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 71 รายการ และให้คำปรึกษาด้านกงสุล 20 ราย รวมทั้งสิ้น 269 รายการ

นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชน (Thai Health and Information Services, Inc.) และศูนย์บริการสุขภาพ Heal360 จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพ ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR และ Antigen โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่พระสงฆ์และชุมชนไทย รวมถึงให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ตรวจหาการอุดตันในเส้นเลือด ความดันโลหิต และเบาหวานโดยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นแบบอย่างของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-ภาคประชาสังคม โดยทั้ง 2 วัน ประชาชนให้ความสนใจตรวจสุขภาพรวมถึงตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมาก

ในโอกาสเดียวกันนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ถวายเครื่องไทยธรรม เวชภัณฑ์ เครื่องนุ่งห่มกันหนาว และเจลแอลกอฮอล์แด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม และได้พบปะชุมชนไทยเพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานบริการด้านกงสุลด้วย โดยชุมชนไทยต่างแสดงความขอบคุณภาครัฐที่จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรในครั้งนี้

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอรับบริการด้านกงสุล สามารถติดตามกิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งต่อไป รวมทั้งสำรองนัดหมายเพื่อทำหนังสือเดินทางได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ www.thaiconsulatela.org

 

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles