เมื่อวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 7 ณ วัดธรรมภาวนา เมืองแองเคอเรจ มลรัฐอะแลสกา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระมหาสมปอง สุขิโต เจ้าอาวาส สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรม และได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครชุมชนไทยในมลรัฐอะแลสกาช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางและบัตรประชาชนเป็นอย่างดียิ่ง ตลอดระยะเวลา 5 วันมีผู้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางจำนวน 190 รายการ ทำบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 61 รายการ รวมทั้งสิ้น 251 รายการ

ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้พบปะชุมชนไทยเพื่อตอบปัญหาเกี่ยวกับงานด้านกงสุล สอบถามสภาพความเป็นอยู่ในมลรัฐอะแลสกา รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ชีวิตของคนไทยในพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ ชุมชนไทย ในเมือง Barrow (เมืองชนเผ่าพื้นเมืองทางตอนเหนือของมลรัฐฯ) ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองแองเคอเรจโดยทางเครื่องบินประมาณ 2 ชั่วโมง และชุมชนไทยในเมือง Fairbanks (เมืองท่องเที่ยวทางตอนกลางของมลรัฐฯ) ห่างจากเมืองแองเคอเรจทางรถยนต์ประมาณ 8 ชั่วโมง พบว่าชุมชนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาคบริการ มีการรวมกลุ่มกันอย่างเข็มแข็งและมีนักศึกษาไทยเดินทางมาในรูปแบบ Work and Travel จำนวนมากขึ้นแม้จะมีสภาพภูมิอากาศในเขตที่หนาวจัด โดยชุมชนไทยทั้งในเมืองแองเคอเรจ เมือง Barrow และเมือง Fairbanks ต่างแสดงความยินดีและขอบคุณภาครัฐที่จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรในครั้งนี้

นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ถวายเครื่องไทยธรรม เวชภัณฑ์และเครื่องนุ่งห่มกันหนาวแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 7 รูป ที่จำพรรษา ณ วัดธรรมภาวนาและวัดอล้าสก้าญาณวราราม ซึ่งเป็นวัดไทย 2 แห่งในรัฐอะแลสกา และได้ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุกัมพูชาที่จำพรรษาในวัดลาวแห่งนครแองเคอเรจจำนวน 1 รูปในฐานะเพื่อนประเทศสมาชิกอาเซียนด้วย

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอรับบริการด้านกงสุลสามารถติดตามกิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งต่อไป รวมทั้งสำรองนัดหมายเพื่อทำหนังสือเดินทางได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ www.thaiconsulatela.org

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles