เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 นางจิตรฉวี อรุณรุ่งเลิศ กงสุล รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เข้าร่วมงาน ASEAN First Responders Gathering ซึ่งจัดโดยสถานกงสุลใหญ่ประเทศอาเซียนร่วมกับสมาคมสตรีอาเซียนแห่งนครลอสแอนเจลิส (ASEAN Women Circle of Los Angeles – AWCLA) ณ สถานกงสุลใหญ่อินโดนีเซียประจำนครลอสแอนเจลิส เพื่อแสดงความขอบคุณบุคลากรด่านหน้าชาวอาเซียนที่อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 80 คน จาก 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ ไทย
 
กงสุลจิตรฉวีฯ ได้มอบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกแสดงความขอบคุณแก่บุคลากรด่านหน้าชาวไทย จำนวน 5 คน ได้แก่ 1) ดร. ชัญชนิษฐ์ มาร์เทอร์แรล ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai Community Development Center – Thai CDC) 2) ดร. ภัทราภา วงศาโรจน์ แพทย์เฉพาะทางโรคไต โรงพยาบาล Cedars-Sinai 3) นางสายสุนีย์ วงษ์กวีวัฒนกูล พยาบาลประจำห้องฉุกเฉิน โรงพยาล Cedars-Sinai 4) นางปรียารัตน์ ไล้สุวรรณ อาจารย์พยาบาล โรงพยาบาล Cedars-Sinai และ 5) นางสาวมนักษร เมฆฉาย นักดับเพลิง
 
ในโอกาสนี้ ดร. ชัญชนิษฐ์ฯ เป็นตัวแทนบุคลากรด่านหน้าชาวไทยกล่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมชาวไทยที่ให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ที่ผ่านมา ซึ่งรวมทั้งการแจกจ่ายอาหารและอุปกรณ์ฆ่าเชื้อและป้องกันโรค การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขอรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ และการฉีดวัคซีนป้องกันโรค เพื่อให้ชุมชนไทยและธุรกิจไทยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดฯ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรี
 
บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง มีการนำอาหารประจำชาติจากประเทศสมาชิกอาเซียนมาแจกจ่าย มีการแสดงทางวัฒนธรรมจากประเทศอาเซียน การแสดงแบบเสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากผ้าพื้นเมืองอินโดนีเซีย และการจับสลากรางวัลของที่ระลึกและสินค้าหัตถกรรม การจัดงานดังกล่าวนับเป็นโอกาสอันดีในการเผยแพร่นาฏศิลป์และอาหารไทยให้แก่ผู้มาร่วมงานและเป็นการแสดงพลังความสามัคคีของชุมชนอาเซียนในนครลอสแอนเจลิสด้วย
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles