การจัดทำการบินเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์กลับไทย (semi commercial flight)

 

ตามที่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ออกประกาศ เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) ณ วันที่ ๒ ก.ค. 2563 และเงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 3)  ณ วันที่ 3 ส.ค. 2563 เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดออกตามความมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลประเภทต่างๆ ที่ได้รับอนุญาตสามารถเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้มากขึ้น นั้น

กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกับสายการบินจัดทำการบินเที่ยวบินในลักษณะกึ่งพาณิชย์ (semi commercial flight) ในการนำชาวไทยและชาวต่างชาติ 10 ประเภทที่ได้รับการยกเว้นให้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ เพื่อเป็นช่องทางเพิ่มเติมในการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย นอกเหนือจากการจัดทำการบิน repatriation flight

***(แต่ท่านจะต้องจัดหาสถานที่กักตัวด้วยตนเอง รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้ที่ ASQ)***

โดยมีสายการบินที่ประสงค์เข้าร่วม 12 สายการบิน ได้แก่

1) Emirates
2) Qatar Airways (มีทั้ง Repatriation flight และ semi commercial flight ในเดือน ต.ค.)
3) Etihad Airways
4) Singapore Airlines
5) EVA Air (มีทั้ง Repatriation flight และ semi commercial flight ในเดือน ต.ค.)
6) THAI Airways (ยังไม่มีเที่ยวบินให้บริการอย่างเป็นทางการ)
7) Lufthansa (ยังไม่มีเที่ยวบินให้บริการอย่างเป็นทางการ)
8) Austrian Airlines (ยังไม่มีเที่ยวบินให้บริการอย่างเป็นทางการ)
9) Swiss Air (ยังไม่มีเที่ยวบินให้บริการอย่างเป็นทางการ)
10) KLM (ยังไม่มีเที่ยวบินให้บริการอย่างเป็นทางการ)
11) AIR FRANCE (ยังไม่มีเที่ยวบินให้บริการอย่างเป็นทางการ)
12) Cathay Pacific (มีทั้ง Repatriation flight และ semi commercial flight ในเดือน ต.ค.)

ในชั้นนี้ สายการบินที่สามารถเดินทางออกจากสหรัฐฯ กลับสู่ประเทศไทยในขณะนี้ (ณ วันที่ 11 ต.ค. 2563) มีเพียง 6 สายการบิน ได้แก่ Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways, Singapore Airlines, EVA Air และ Cathay Pacific เท่านั้น

 

ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะเดินทางด้วยสายการบิน semi commercial จะต้องปฏิบัติ ดังนี้

1) ท่านต้องสำรองบัตรโดยสารและสำรองที่พัก ASQ ด้วยตนเอง เพื่อนำหลักฐานการจอง ASQ มาลงทะเบียนในระบบของ สอท./สกญ. ในสหรัฐฯ

2) ภายหลังจากที่ท่านจอง ASQ และสำรองบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องลงทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรองการเดินทาง พร้อมทั้งอัพโหลดเอกสารเข้าไปในระบบ 

3) ในกรณีที่สายการบินต้องการตรวจสอบผลตรวจ COVID ท่านจะต้องจัดหาผลตรวจ COVID ที่เป็นลบ (Negative COVID-test result) ภายในช่วงเวลาที่สายการบินระบุ เพื่อแสดงแก่สายการบิน

4) เมื่อได้รับหนังสือรับรองเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมสำหรับวันเดินทาง อาทิ ใบรับรองแพทย์ Fit to fly (ระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนบิน) และ เอกสาร ต.8 เพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางถึงสุวรรณภูมิ

 

 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ที่รับผิดชอบพื้น Save & Exit ที่ที่ท่านพำนักอยู่ ดังนี้
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน www.thaiembdc.org / consular@thaiembdc.org / Hotline (202) 999 7690 (202) 431 0882 (202) 431 7766
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส www.thaiconsulatela.org / consular@thaiconsulatela.org / Hotline (323) 580 4222 (323) 552 3227 (747) 334 4558 (818) 292 7591
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก www.thaiconsulatechicago.org / info@thaiconsulatechicago.org / Hotline (773) 294 5933
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก www.thaicgny.com / info@thaicgny.com / Hotline (646) 842 0864

 

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles