การจัดทำการบินเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์กลับไทย (semi commercial flight)

 

ตามที่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ออกประกาศ เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) ณ วันที่ ๒ ก.ค. 2563 และเงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 3)  ณ วันที่ 3 ส.ค. 2563 เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดออกตามความมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลประเภทต่างๆ ที่ได้รับอนุญาตสามารถเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้มากขึ้น นั้น

กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกับสายการบินจัดทำการบินเที่ยวบินในลักษณะกึ่งพาณิชย์ (semi commercial flight) ในการนำชาวไทยและชาวต่างชาติ 10 ประเภทที่ได้รับการยกเว้นให้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ เพื่อเป็นช่องทางเพิ่มเติมในการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย นอกเหนือจากการจัดทำการบิน repatriation flight

***(แต่ท่านจะต้องจัดหาสถานที่กักตัวด้วยตนเอง รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้ที่ ASQ)***สายการบินที่เข้าร่วม  Semi-Commercial Flight (คลิกที่นี่)


********* สายการบินข้างต้น เป็นสายการบินที่เข้าร่วม Semi-Commercial Flight และเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม กรุณาตรวจสอบกับสายการบินเหล่านั้นโดยตรงอีกครั้ง ว่าสายการบินดังกล่าวมีเที่ยวบินออกจากสหรัฐฯ หรือไม่*********

 

หากท่านประสงค์จะเดินทางด้วยสายการบิน semi commercial จะต้องปฏิบัติ ดังนี้

1) ท่านต้องลงทะเบียนขอหนังสือรับรองการเดินทาง (COE) ที่ https://coethailand.mfa.go.th

2) ท่านต้องซื้อบัตรโดยสารและสำรองที่พัก ASQ ด้วยตนเอง และอัพโหลดลักฐานดังกล่าว เข้าไปในระบบ https://coethailand.mfa.go.th

3) แต่ละขั้นตอนจะใช้เวลา 3 วันทำการ ในการพิจารณาอนุมัติ ดังนั้นขอให้ท่านวางแผนการเดินทางให้รอบคอบ

4) ในกรณีที่สายการบินต้องการตรวจสอบผลตรวจ COVID ท่านจะต้องจัดหาผลตรวจ COVID ที่เป็นลบ (Negative COVID-test result) ด้วยวิธีการตรวจที่สายบินกำหนด และภายในช่วงเวลาที่สายการบินระบุ เพื่อแสดงต่อสายการบิน

 

 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ที่รับผิดชอบพื้นที่ที่ท่านพำนักอยู่ ดังนี้
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน www.thaiembdc.org / consular@thaiembdc.org / Hotline (202) 999 7690 (202) 431 0882 (202) 431 7766
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส www.thaiconsulatela.org / consular@thaiconsulatela.org / Hotline (323) 580 4222 (323) 552 3227 (747) 334 4558 (818) 292 7591
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก www.thaiconsulatechicago.org / info@thaiconsulatechicago.org / Hotline (773) 294 5933
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก www.thaicgny.com / info@thaicgny.com / Hotline (646) 842 0864

 

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles