หนังสือเดินทางไทย

    การขอทำหนังสือเดินทางอิเล็คทรอนิกส์

    เอกสารที่ต้องใช้ในการทำหนังสือเดินทาง 
    นัดหมายเพื่อขอทำหนังสือเดินทาง
    อีเมล passport@thaiconsulatela.org 
    หมายเลขโทรศัพท์ 323 – 962 – 9574 ต่อ 223 หรือ 210 

ข้อมูลหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (5 ปี/10 ปี)

    การขอเอกสารเดินทางฉุกเฉิน  (Emergency Travel Document – ETD)
    *สำหรับประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยในกรณีเร่งด่วน เท่านั้น

    เอกสารที่ต้องใช้ในการขอเอกสารเดินทางฉุกเฉิน
    อีเมล ci@thaiconsulatela.org
    หมายเลขโทรศัพท์ 323 – 962 – 9574

ข้อมูลเอกสารเดินทางฉุกเฉิน

    การขอหนังสือเดินทางฉุกเฉิน  (Emergency Passport – EMP)

    เอกสารที่ต้องใช้ในการขอหนังสือเดินทางฉุกเฉิน 
    อีเมล ci@thaiconsulatela.org
    หมายเลขโทรศัพท์ 323 – 962 – 9574

ข้อมูลหนังสือเดินทางฉุกเฉิน

 

 

 

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles