การขอหนังสือเดินทางฉุกเฉิน

 

1. หนังสือเดินทางฉุกเฉินออกให้กับบุคคลที่หนังสือเดินทางสูญหาย หรือเสียหายจนใช้การไม่ได้ หรือหนังสือเดินทางขาดอายุระหว่างอยู่ต่างประเทศ แต่มีหลักฐานประกอบการขอออกหนังสือเดินทางครบถ้วน และประสงค์จะเดินทางเป็นการเร่งด่วนโดยไม่อาจรอการออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้แทนได้
2. ท่านสามารถยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางฉุกเฉินได้ทางไปรษณีย์
3. เอกสารประกอบการยื่นขอหนังสือเดินทางฉุกเฉิน ( ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทั้งหมดได้ที่นี่ )ได้แก่                 
                  • คำร้องขอหนังสือเดินทางฉุกเฉิน 3 ชุด
(เพื่อความสะดวก ท่านสามารถกรอกเพียง 1 ชุด และถ่ายสำเนาอีก 2 ชุด และสำหรับผู้ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ ใบคำร้องจะต้องมีการรับรองลายมือชื่อจาก Notary Public)
                  • บันทึกการสอบสวน 3 ชุด 
(เพื่อความสะดวก ท่านสามารถกรอกเพียง 1 ชุด และถ่ายสำเนาอีก 2 ชุด
                  • คำให้การหนังสือเดินทางหาย
                  • สำเนาบัตรประชาชนไทย หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
                  • สำเนาบัตรโดยสารเครื่องบิน 3 ชุด
                  • ใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสหรัฐฯ และสำเนา 3 ชุด (กรณีหนังสือเดินทางหาย)
                  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป โดยต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพสวมเสื้อมีแขน ไม่ใส่สายเดี่ยว ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำหรือแว่นสายตาที่สะท้อนแสง ยิ้มไม่เห็นฟัน ฉากหลังสีขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ไม่รับรูปจาก Photo Machine) พร้อมเขียนชื่อนามสกุลหลังรูปถ่าย (3 รูปติดใบคำร้องและ 1 รูปที่เหลือแนบมากับคำร้องเพื่อใช้ในการทำหนังสือเดินทางฉุกเฉิน)
                  • ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือเดินทางฉุกเฉิน 8 ดอลลาร์สหรัฐ ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check  สั่งจ่าย Royal Thai Consulate – General, Los Angeles  (ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัว และบัตรเครดิต) 
4. การยื่นคำร้องทางไปรษณีย์                 
                  • ผู้ร้อง และ/หรือผู้ให้ความยินยอมจะต้องไปลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public
เพื่อรับรองลายมือชื่อของบุคคลนั้นๆ ในแบบฟอร์มรับรองลายมือชื่อสำหรับการส่งคำร้องทางไปรษณีย์
                  • กรุณาจัดเอกสารทั้งหมดแบ่งเป็น 3 ชุด และเรียงลำดับเอกสาร ดังนี้
                           – ใบคำร้อง (ที่ติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว)
                           – สำเนาหนังสือเดินทาง
                           – สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
                           – บันทึกการสอบสวน
                           – จดหมายชี้แจงเหตุผลในการเดินทางด่วน
                           – สำเนาบัตรโดยสารเครื่องบิน
                           – ใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสหรัฐฯ
                  • ในซองไปรษณีย์ที่ท่านส่งให้สถานกงสุลใหญ่ฯ จะประกอบด้วย
                           – เอกสารทั้งหมดที่จัดเรียงเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 ชุด
                           – หนังสือเดินทางฉบับจริง
                           – รูปถ่าย 1 รูป (ที่เหลือจากติดใบคำร้องแล้ว)
                           – Money Order หรือ Cashier’s Check จำนวน 8 ดอลลาร์สหรัฐ
                           – ซอง Priority Mail Express พร้อมติดแสตมป์ Express mail
จ่าหน้าซองถึงตัวท่านให้ชัดเจน เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ จัดส่งหนังสือเดินทางฉุกเฉิน ให้ท่าน
                   • ส่งเอกสารทั้งหมดไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ                             
                              Royal Thai Consulate – General, Los Angeles
                              Passport Section (C.I.)
                              611 N. Larchmont Blvd., Floor 2
                              Los Angeles, CA 90004
5. วิธีการกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในคำร้อง
                   หน้า 1 : คำร้องขอหนังสือเดินทางฉุกเฉิน
                          – กรอกชื่อและนามสกุลให้ตรงตามทะเบียนบ้านไทย หรือหลักฐานไทยที่แสดงสถานภาพล่าสุด และกรอกรายละเอียดในคำร้องเป็นภาษาไทยให้ถูกต้องและครบถ้วน
                          – ลงลายมือชื่อและนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ (เป็นลายมือชื่อ ไม่ใช่ตัวพิมพ์) ในช่องมุมบนทั้ง 2 ช่อง ให้อยู่ในกรอบ อย่าให้ชิดกรอบหรือทับเส้นดำ และให้เหมือนกันทั้ง 2 ช่อง หากลงลายมือชื่อเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้ให้ลงเป็นภาษาไทย หรือพิมพ์ลายหัวนิ้วแม่มือซ้ายแทน
                          – ลงลายมือชื่อใต้รูปถ่ายด้านล่างคำร้อง เป็นภาษาไทย หากลงลายมือชื่อเป็นภาษาไทยไม่ได้ ให้ลงเป็นภาษาอังกฤษ หรือพิมพ์ลายหัวนิ้วแม่มือซ้ายแทน
                   • หน้า 2 : สัญญายินยอมชดใช้ค่าเสียหายของผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ
                          – กรอกชื่อผู้เดินทาง (ผู้ร้องขอหนังสือเดินทางฉุกเฉิน) และกรอกที่อยู่ในต่างประเทศ
พร้อมลงลายมือชื่อในช่องที่ระบุ “ลงชื่อผู้เดินทาง” บริเวณด้านล่างของสัญญา
                         – หากผู้เดินทางเป็นผู้เยาว์ (อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) หรือเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือผู้ไร้ความสามารถ ต้องให้ผู้มีอำนาจปกครอง (บิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองตามกฎหมาย) ให้ความยินยอม โดยลงลายมือชื่อในช่อง “ผู้ให้ความยินยอม”
                   • หน้า 3 : แบบฟอร์มรับรองลายมือชื่อสำหรับการส่งคำร้องทางไปรษณีย์
                          – นำแบบฟอร์มนี้ไปลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายมือชื่อของท่าน เฉพาะกรณีที่ท่านยื่นคำร้องทางไปรษณีย์เท่านั้น

 

หนังสือเดินทางฉุกเฉินและเอกสารเดินทางฉุกเฉิน

หมายเลขติดต่อ 323-962-9574 ต่อ 227
อีเมล ci@thaiconsulatela.org

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles