การขอเอกสารเดินทางฉุกเฉิน ( Emergency Travel Document )

 1. เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document) เป็นเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ออกให้กับบุคคลที่ไม่มีหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางสูญหาย หรือเสียหายจนใช้การไม่ได้ หรือหนังสือเดินทางขาดอายุ แต่มีหลักฐานอื่นเพียงพอที่จะทําให้เชื่อได้ว่าบุคคลผู้นั้นมีสัญชาติไทย และประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วนโดยไม่อาจรอการออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้แทนได้
2. กรณีไม่สามารถแสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทยได้ ผู้ถืออาจต้องได้รับการพิสูจน์สัญชาติไทยจากทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย 
3. เอกสารเดินทางฉุกเฉินมีอายุใช้งาน 30 วันนับจากวันที่ออก และใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วเป็นอันหมดอายุไม่สามารถต่ออายุได้อีก
4. การขอเอกสารเดินทางฉุกเฉินใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2 – 5 วันทำการ นับจากวันที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับคำร้อง โดยขึ้นอยู่กับความถูกต้องและสมบูรณ์ของคำร้องและเอกสารประกอบ (ไม่รวมระยะเวลาการส่งเอกสารกลับทางไปรษณีย์) ท่านสามารถยื่นคำร้องขอเอกสารเดินทางฉุกเฉินได้ทางไปรษณีย์

5. เอกสารประกอบการยื่นขอเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทั้งหมดได้ที่นี่) ได้แก่
             • คำร้องขอเอกสารเดินทางฉุกเฉิน 1 ชุด ผู้ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ ใบคำร้องจะต้องมีการรับรองลายมือชื่อจาก Notary Public
             • บันทึกการสอบสวน 1 ชุด 
             • คำให้การหนังสือเดินทางหาย
             • หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (ฉบับจริง) และสำเนา 1 ชุด
             • บัตรประชาชนไทย หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
             • สำเนาบัตรโดยสารเครื่องบิน 1 ชุด
             • ใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสหรัฐฯ และสำเนา 1 ชุด (กรณีหนังสือเดินทางหาย)
             • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพสวมเสื้อมีแขน ไม่ใส่สายเดี่ยว ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ
                หรือแว่นสายตาที่สะท้อนแสง ยิ้มไม่เห็นฟัน ฉากหลังสีขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ไม่รับรูปจาก Photo Machine)
                พร้อมเขียนชื่อนามสกุลหลังรูปถ่าย (1 รูปติดใบคำร้อง)

             • ไม่มีค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารเดินทางฉุกเฉิน

6. การยื่นคำร้องทางไปรษณีย์
            • ผู้ร้องและ/หรือผู้ให้ความยินยอมจะต้องไปลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายมือชื่อของบุคคลนั้น ๆ ในแบบฟอร์มรับรองลายมือชื่อสำหรับการส่งคำร้องทางไปรษณีย์
            • กรุณาจัดเรียงลำดับเอกสาร ดังนี้
                        – ใบคำร้อง (ที่ติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว)
                        – สำเนาหนังสือเดินทาง
                        – สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
                        – บันทึกการสอบสวน
                        – จดหมายชี้แจงเหตุผลในการเดินทางด่วน
                        – สำเนาบัตรโดยสารเครื่องบิน
                        – ใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสหรัฐฯ
            • ในซองไปรษณีย์ที่ท่านส่งให้สถานกงสุลใหญ่ฯ จะประกอบด้วย
                       – เอกสารทั้งหมดที่จัดเรียงเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ชุด
                       – หนังสือเดินทางฉบับจริง
                       – รูปถ่าย 1 รูป (ที่เหลือจากติดใบคำร้องแล้ว)
                       – ซอง Priority Mail Express พร้อมติดแสตมป์ (ไม่รับ Meter Stamp) จ่าหน้าซองถึงตัวท่านให้ชัดเจน เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ จัดส่งเอกสารเดินทางฉุกเฉินให้ท่าน
            • ส่งเอกสารทั้งหมดไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ
                                    Royal Thai Consulate – General, Los Angeles
                                    Passport Section (ETD)
                                    611 N. Larchmont Blvd., Floor 2
                                    Los Angeles, CA 90004
7. วิธีการกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในคำร้อง
            • หน้า 1 : คำร้องขอเอกสารเดินทางฉุกเฉิน
                          – กรอกชื่อและนามสกุลให้ตรงตามทะเบียนบ้านไทย หรือหลักฐานไทยที่แสดงสถานภาพล่าสุด และกรอกรายละเอียดในคำร้องเป็นภาษาไทยให้ถูกต้องและครบถ้วน
                          – ลงลายมือชื่อและนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ (เป็นลายมือชื่อ ไม่ใช่ตัวพิมพ์) ในช่องมุมบนทั้ง 2 ช่อง ให้อยู่ในกรอบ อย่าให้ชิดกรอบหรือทับเส้นดำ และให้เหมือนกันทั้ง 2 ช่อง หากลงลายมือชื่อเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้ ให้ลงเป็นภาษาไทย หรือพิมพ์ลายหัวนิ้วแม่มือซ้ายแทน
                          – ลงลายมือชื่อใต้รูปถ่ายด้านล่างคำร้อง เป็นภาษาไทย หากลงลายมือชื่อเป็นภาษาไทยไม่ได้ ให้ลงเป็นภาษาอังกฤษ หรือพิมพ์ลายหัวนิ้วแม่มือซ้ายแทน
             • หน้า 2 : สัญญายินยอมชดใช้ค่าเสียหายของผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ
                          – กรอกชื่อผู้เดินทาง (ผู้ร้องขอเอกสารเดินทางฉุกเฉิน) และกรอกที่อยู่ในต่างประเทศ พร้อมลงลายมือชื่อในช่องที่ระบุ “ลงชื่อผู้เดินทาง” บริเวณด้านล่างของสัญญา
                          – หากผู้เดินทางเป็นผู้เยาว์ (อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) หรือเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือผู้ไร้ความสามารถ ต้องให้ผู้มีอำนาจปกครอง(บิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองตามกฎหมาย) ให้ความยินยอม โดยลงลายมือชื่อในช่อง “ผู้ให้ความยินยอม”
             • หน้า 3 : แบบฟอร์มรับรองลายมือชื่อสำหรับการส่งคำร้องทางไปรษณีย์
                          – นำแบบฟอร์มนี้ไปลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายมือชื่อของท่าน เฉพาะกรณีที่ท่านยื่นคำร้องทางไปรษณีย์เท่านั้น

หนังสือเดินทางฉุกเฉินและเอกสารเดินทางฉุกเฉิน

หมายเลขติดต่อ 323-962-9574 ต่อ 227
อีเมล ci@thaiconsulatela.org

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles