เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารที่ต้องใช้ 
•    กรอกคำร้องนัดหมายขอทำหนังสือเดินทาง (คลิกที่นี่)
•    หนังสือเดินทางฉบับปัจจุบัน  
•    บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
•    คำให้การหนังสือเดินทางหาย กรณีหนังสือเดินทางหายและใบแจ้งความจากสถานีตำรวจท้องถิ่น

เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสำหรับกรณีดังต่อไปนี้                   
1. ผู้เยาว์ (อายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ และบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน)
•    สูติบัตรไทย ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
•    บัตรประจำตัวประชาชนไทยของบิดา มารดา หรือหนังสือเดินทาง ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
•    ทะเบียนสมรสของบิดา มารดา ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
•    บิดา และมารดา จะต้องมาลงนามให้ความยินยอมในการทำหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้าหน้าที่
•    กรณีบิดาและมารดา — > อยู่ในสหรัฐฯ ไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้
     ให้ทำ “หนังสือมอบอำนาจและให้ความยินยอม สำหรับทำหนังสือเดินทางให้ผู้เยาว์” (Download)
     พร้อมลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายมือชื่อของบิดาและมารดา ตามแบบฟอร์มนี้ (Download)
•   กรณีทีบิดาและมารดา –> อยู่ที่ประเทศไทย ทั้งบิดาและมารดาต้องทำ
    “หนังสือมอบอำนาจและให้ความยินยอมสำหรับทำหนังสือเดินทางให้ผู้เยาว์”
     โดยสามารถดำเนินการที่ “สำนักงานเขต” หรือ “ที่ว่าการอำเภอ” ที่มีภูมิลำเนาตั้งอยู่

2. ผู้เยาว์ (อายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ และบิดามารดาหย่าร้าง)
•    สูติบัตรไทย ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
•    บัตรประจำตัวประชาชนไทย (หรือหนังสือเดินทาง)
     ของบิดาหรือมารดาของผู้เยาว์ที่เป็นผู้มีสิทธิปกครองบุตรตามกฎหมาย ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
•    บิดาหรือมารดาของผู้เยาว์ที่เป็นผู้มีสิทธิปกครองบุตรตามกฎหมายจะต้องมาลงนามให้ความยินยอม
     ในการทำหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้าหน้าที่
•    ทะเบียนหย่าหรือคำสั่งศาลที่ระบุสิทธิในการปกครองบุตร ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
•    กรณีทะเบียนหย่าหรือคำสั่งศาลออกโดยหน่วยงานสหรัฐฯ ท่านจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
     1. ให้แปลทะเบียนหย่าหรือคำสั่งศาลเป็นภาษาไทย
     2. นำทะเบียนหย่าหรือคำสั่งศาลพร้อมด้วยคำแปลไปผ่านการรับรองจาก
         2.1 Secretary of State ของมลรัฐที่ออกเอกสาร (คลิกที่นี่) 
               และผ่านการรับรองจาก
         2.2 Department of State (คลิกทีนี่) 
               เป็นขั้นตอนสุดท้าย
     3. ยื่นทะเบียนหย่าหรือนำคำสั่งศาลที่ผ่านการรับรองจาก Department of State
         พร้อมคำแปลภาษาไทยให้สถานกงสุลใหญ่ฯ รับรองเอกสาร
         (ชำระค่าธรรมเนียม 15 ดอลลาร์สหรัฐ) ก่อนยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
         (ดูรายละเอียดการรับรองลายมือชื่อที่นี่)

3.  ผู้เยาว์ (อายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) และบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
•    สูติบัตรไทย ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
•    บัตรประจำตัวประชาชนไทย (หรือหนังสือเดินทาง) ของมารดาของผู้เยาว์ ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
•    กรณีมารดาผู้เยาว์พำนักในสหรัฐฯ ให้ติดต่อขอทำ
     บันทึกสอบสวนเพื่อยืนยันสถานภาพการสมรสและอำนาจการปกครองบุตรของมารดา (ป.ค. 14)
      ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ
      และมารดาของผู้เยาว์จะต้องมาลงนามให้ความยินยอมในการทำหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้าหน้าที่ (Download)
•    กรณีมารดาผู้เยาว์พำนักอยู่ที่ประเทศไทย ให้ติดต่อขอทำ
     บันทึกสอบสวนเพื่อยืนยันสถานภาพการสมรสและอำนาจการปกครองบุตรของมารดา (ป.ค. 14)
     ที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่มีภูมิลำเนาตั้งอยู่
     จากนั้น ให้ทำ “หนังสือให้ความยินยอม (สำหรับทำหนังสือเดินทางให้ผู้เยาว์)”
     โดยสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่มีภูมิลำเนาตั้งอยู่

4.  เด็กไทยที่เกิดในสหรัฐฯ และทำหนังสือเดินทางเป็นครั้งแรก
•    เด็กไทยที่เกิดในสหรัฐฯ และทำหนังสือเดินทางเป็นครั้งแรกจะต้องยื่นขอสูติบัตรไทยกับสถานกงสุลใหญ่ฯ
     ให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางได้
     เนื่องจากสูติบัตรเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ประกอบการทำหนังสือเดินทาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมการขอสูติบัตรไทยที่นี่)
•   การเตรียมเอกสารอื่น ๆ ขอให้ดำเนินการตามที่ระบุในกรณีต่างๆ ข้างต้น
•   เมื่อได้สูติบัตรแล้ว ควรดำเนินการขอเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้านไทยที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่มีภูมิลำเนาตั้งอยู่
    เพื่อให้เด็กมีหมายเลขประจำตัว 13 หลัก ซึ่งทะเบียนบ้านไทยจะใช้เป็นเอกสารประกอบการขอทำหนังสือเดินทางเล่มต่อไป
    ทั้งนี้ ท่านสามารถดำเนินการเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้านด้วยตนเองหรือทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทน
    (ดูรายละเอียดการรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจที่นี่)

5.   เด็กไทยที่เกิดในสหรัฐฯ และทำหนังสือเดินทางเป็นครั้งที่สอง
•   กรณีเด็กไทยที่เกิดในสหรัฐฯ และทำหนังสือเดินทางเป็นครั้งที่สอง
    หากยังไม่ได้เพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้านไทยเพื่อให้เด็กมีหมายเลขประจำตัว 13 หลัก จะไม่สามารถทำหนังสือเดินทางได้
•   ท่านจะต้องติดต่อสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่มีภูมิลำเนาตั้งอยู่ เพื่อดำเนินการเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้านไทยให้แล้วเสร็จ
    จึงจะยื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทางได้ และต้องนำสำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่ระบุหมายเลขประจำตัว 13 หลัก)
    มายื่นประกอบการขอทำหนังสือเดินทางด้วย หากไม่ไปดำเนินการด้วยตนเอง
    สามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทน
    (ดูรายละเอียดการรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจที่นี่)
•   การเตรียมเอกสารอื่น ๆ ขอให้ดำเนินการตามที่ระบุในกรณีต่าง ๆ ข้างต้น

6.  ข้าราชการที่ลามาศึกษาต่อและนักเรียนทุน ก.พ. 
•    ข้าราชการที่ลามาศึกษาต่อและอยู่นอกความดูแลของสำนักงาน ก.พ.
     จะต้องยื่นหนังสือของส่วนราชการต้นสังกัดที่อนุมัติให้ลาศึกษาต่อ
•    ข้าราชการและนักศึกษาที่มาศึกษาต่อและอยู่ในความดูแลของสำนักงาน ก.พ.
     ให้ยื่นเรื่องผ่านสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐฯ เพื่อประสานสถานกงสุลใหญ่ฯ

7.  พระภิกษุ
•    หนังสือมติมหาเถรสมาคมอนุมัติการต่ออายุ (ออก) หนังสือเดินทาง
     ซึ่งระบุชื่อ และฉายา หรือนามสกุลที่ตรงกับหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน หรือ
     หนังสืออนุมัติจากคณะกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.)
•    หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
•    ใบสุทธิ
•    บัตรประชาชนไทย (หรือสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่ระบุหมายเลขประจำตัว 13 หลักของผู้ร้อง)
•    ใบแต่งตั้งสมณศักดิ์ (ในกรณีเปลี่ยนสมณศักดิ์)

8. กรณีผู้ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทร. 97) 
•   บุคคลที่มีชื่อถูกจำหน่ายออกจากทะเบียนบ้านปกติไปอยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทร. 97)
    จะไม่สามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางได้
•   หากประสงค์จะทำหนังสือเดินทางจะต้องขอแก้ไข ณ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่
    เพื่อนำชื่อเข้าทะเบียนบ้าน โดยสามารถดำเนินการด้วยตนเองหรือทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทน
   (ดูรายละเอียดการรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจที่นี่)

 

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles