การนัดหมายเพื่อขอทำหนังสือเดินทางอีเล็กทรอนิกส์

การทำนัดหมายขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ รับเฉพาะผู้นัดหมายล่วงหน้า ทางระบบนัดหมายออนไลน์ เท่านั้น

ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ในการขอหนังสือเดินทางได้ที่ (โปรดดูเอกสารที่นี่) หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ที่ อีเมล passport@thaiconsulatela.org หรือทางโทรศัพท์ (323) 962-9574 ต่อ 223

กรุณามาก่อนเวลานัดหมายประมาณ 10 นาที เพื่อลงทะเบียนเข้า-ออกพื้นที่และตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles