การนัดหมายเพื่อขอทำหนังสือเดินทางอีเล็กทรอนิกส์

รับเฉพาะผู้นัดหมายล่วงหน้า สามารถแจ้งความประสงค์และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง (โปรดดูเอกสารที่นี่) ไปยังอีเมล passport@thaiconsulatela.org เพื่อตรวจสอบเบื้องต้นก่อนทำการนัดหมายผ่านทางอีเมลดังกล่าว หรือทางโทรศัพท์ (323) 962-9574 ต่อ 223

 1. ทำการจองเวลานัดออนไลน์ กรุณาคลิกที่นี่ (ยังไม่เปิดให้บริการ)    
 2. โทรศัพท์ หมายเลข 323.962.9574-77 ต่อ 223  
 3. E-mail : passport@thaiconsulatela.org

กรุณามาก่อนเวลานัดหมายประมาณ 10 นาที เพื่อลงทะเบียนเข้า-ออกพื้นที่และตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles