การขอหนังสือเดินทางชั่วคราว

1. หนังสือเดินทางชั่วคราวออกให้กับบุคคลที่หนังสือเดินทางสูญหาย หรือเสียหายจนใช้การไม่ได้ หรือหนังสือเดินทางขาดอายุระหว่างอยู่ต่างประเทศ แต่มีหลักฐานประกอบการขอออกหนังสือเดินทางครบถ้วน และประสงค์จะเดินทางเป็นการเร่งด่วนโดยไม่อาจรอการออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้แทนได้

2. ท่านสามารถยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราวได้ 2 ช่องทาง คือ                  
                 • ดำเนินการด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือ
                 • ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์

3. เอกสารประกอบการยื่นขอหนังสือเดินทางชั่วคราว ได้แก่                 
                  • คำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว 3 ชุด |Download|
(เพื่อความสะดวก ท่านสามารถกรอกเพียง 1 ชุด และถ่ายสำเนาอีก 2 ชุด และสำหรับผู้ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์
ใบคำร้องจะต้องมีการรับรองลายมือชื่อจาก Notary Public |Download|)
                  • บันทึกการสอบสวน 3 ชุด |Download|
(เพื่อความสะดวก ท่านสามารถกรอกเพียง 1 ชุด และถ่ายสำเนาอีก 2 ชุด
                  • จดหมายชี้แจงเหตุผลในการเดินทาง  |Download|
                  • สำเนาบัตรประชาชนไทย หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
                  • สำเนาบัตรโดยสารเครื่องบิน 3 ชุด
                  • ใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสหรัฐฯ และสำเนา 3 ชุด (กรณีหนังสือเดินทางหาย)
                  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป โดยต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพสวมเสื้อมีแขน
ไม่ใส่สายเดี่ยว ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำหรือแว่นสายตาที่สะท้อนแสง ยิ้มไม่เห็นฟัน ฉากหลังสีขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ไม่รับรูปจาก Photo Machine) พร้อมเขียนชื่อนามสกุลหลังรูปถ่าย (3 รูปติดใบคำร้องและ 1 รูปที่เหลือแนบมากับคำร้องเพื่อใช้ในการทำหนังสือเดินทางชั่วคราว)

4. การยื่นคำร้องทางไปรษณีย์                 
                  • ผู้ร้อง และ/หรือผู้ให้ความยินยอมจะต้องไปลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public
เพื่อรับรองลายมือชื่อของบุคคลนั้นๆ ในแบบฟอร์มรับรองลายมือชื่อสำหรับการส่งคำร้องทางไปรษณีย์
                  • กรุณาจัดเอกสารทั้งหมดแบ่งเป็น 3 ชุด และเรียงลำดับเอกสาร ดังนี้
                           - ใบคำร้อง (ที่ติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว)
                           - สำเนาหนังสือเดินทาง
                           - สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
                           - บันทึกการสอบสวน
                           - จดหมายชี้แจงเหตุผลในการเดินทางด่วน
                           - สำเนาบัตรโดยสารเครื่องบิน
                           - ใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสหรัฐฯ
                  • ในซองไปรษณีย์ที่ท่านส่งให้สถานกงสุลใหญ่ฯ จะประกอบด้วย
                           - เอกสารทั้งหมดที่จัดเรียงเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 ชุด
                           - หนังสือเดินทางฉบับจริง
                           - รูปถ่าย 1 รูป (ที่เหลือจากติดใบคำร้องแล้ว)
                           - Money Order หรือ Cashier’s Check จำนวน 10 ดอลลาร์สหรัฐ
                           - ซอง Priority Mail Express ติดแสตมป์ 26.35 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รับ Meter Stamp)
จ่าหน้าซองถึงตัวท่านให้ชัดเจน เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ จัดส่งหนังสือเดินทางชั่วคราวให้ท่าน
                   • ส่งเอกสารทั้งหมดไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ                             
                              Royal Thai Consulate – General, Los Angeles
                              Passport Section (C.I.)
                              611 N. Larchmont Blvd., Floor 2
                              Los Angeles, CA 90004

5. วิธีการกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในคำร้อง
                   หน้า 1 : คำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว
                          - กรอกชื่อและนามสกุลให้ตรงตามทะเบียนบ้านไทย หรือหลักฐานไทยที่แสดงสถานภาพล่าสุด และกรอกรายละเอียดในคำร้องเป็นภาษาไทยให้ถูกต้องและครบถ้วน
                          - ลงลายมือชื่อและนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ (เป็นลายมือชื่อ ไม่ใช่ตัวพิมพ์) ในช่องมุมบนทั้ง 2 ช่อง ให้อยู่ในกรอบ อย่าให้ชิดกรอบหรือทับเส้นดำ และให้เหมือนกันทั้ง 2 ช่อง หากลงลายมือชื่อเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้ให้ลงเป็นภาษาไทย หรือพิมพ์ลายหัวนิ้วแม่มือซ้ายแทน
                          - ลงลายมือชื่อใต้รูปถ่ายด้านล่างคำร้อง เป็นภาษาไทย หากลงลายมือชื่อเป็นภาษาไทยไม่ได้ ให้ลงเป็นภาษาอังกฤษ หรือพิมพ์ลายหัวนิ้วแม่มือซ้ายแทน
                   • หน้า 2 : สัญญายินยอมชดใช้ค่าเสียหายของผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ
                          - กรอกชื่อผู้เดินทาง (ผู้ร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว) และกรอกที่อยู่ในต่างประเทศ
พร้อมลงลายมือชื่อในช่องที่ระบุ “ลงชื่อผู้เดินทาง” บริเวณด้านล่างของสัญญา
                         - หากผู้เดินทางเป็นผู้เยาว์ (อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) หรือเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือผู้ไร้ความสามารถ ต้องให้ผู้มีอำนาจปกครอง (บิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองตามกฎหมาย) ให้ความยินยอม โดยลงลายมือชื่อในช่อง “ผู้ให้ความยินยอม”
                   • หน้า 3 : แบบฟอร์มรับรองลายมือชื่อสำหรับการส่งคำร้องทางไปรษณีย์
                          - นำแบบฟอร์มนี้ไปลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายมือชื่อของท่าน เฉพาะกรณีที่ท่านยื่นคำร้องทางไปรษณีย์เท่านั้น

 
 1. หนังสือสําคัญประจําตัว (Certificate of Identity หรือ C.I.) เป็นเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ออกให้กับบุคคลที่ไม่มีหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางสูญหาย หรือเสียหายจนใช้การไม่ได้ หรือหนังสือเดินทางขาดอายุ 
แต่มีหลักฐานอื่นเพียงพอที่จะทําให้เชื่อได้ว่าบุคคลผู้นั้นมีสัญชาติไทย และประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วนโดยไม่อาจรอการออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้แทนได้

 

2. กรณีไม่สามารถแสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทยได้ ผู้ถืออาจต้องได้รับการพิสูจน์สัญชาติไทยจากทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย 

 

3. หนังสือสําคัญประจําตัวมีอายุใช้งาน 30 วันนับจากวันที่ออก และใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วเป็นอันหมดอายุไม่สามารถต่ออายุได้อีก

 

4. การขอหนังสือสําคัญประจําตัวใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2 วันทำการ นับจากวันที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับคำร้อง (ไม่รวมระยะเวลาการส่งเอกสารกลับทางไปรษณีย์) ท่านสามารถยื่นคำร้องขอหนังสือสําคัญประจําตัวได้ 2 ช่องทาง คือ
              • ดำเนินการด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ  หรือ
              • ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์

 

5. เอกสารประกอบการยื่นขอหนังสือสำคัญประจำตัว ได้แก่
             • คำร้องขอหนังสือสำคัญประจำตัว 3 ชุด  |Download|
(เพื่อความสะดวก ท่านสามารถกรอกเพียง 1 ชุด และถ่ายสำเนาอีก 2 ชุด และสำหรับ ผู้ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ ใบคำร้องจะต้องมีการรับรองลายมือชื่อจาก Notary Public |Download|)
             • บันทึกการสอบสวน 3 ชุด |Download
(เพื่อความสะดวกท่านสามารถกรอกเพียง 1 ชุด และถ่ายสำเนาอีก 2 ชุด)
             • จดหมายชี้แจงเหตุผลในการเดินทาง  |Download|
             • หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (ฉบับจริง) และสำเนา 3 ชุด
             • บัตรประชาชนไทย หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
             • สำเนาบัตรโดยสารเครื่องบิน 3 ชุด
             • ใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสหรัฐฯ และสำเนา 3 ชุด (กรณีหนังสือเดินทางหาย)
             • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป โดยต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพสวมเสื้อมีแขน ไม่ใส่สายเดี่ยว ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำหรือแว่นสายตาที่สะท้อนแสง ยิ้มไม่เห็นฟัน ฉากหลังสีขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ไม่รับรูปจาก Photo Machine) พร้อมเขียนชื่อนามสกุลหลังรูปถ่าย (3 รูปติดใบคำร้องและ 1 รูปที่เหลือแนบมากับคำร้องเพื่อใช้ในการทำหนังสือสําคัญประจําตัว)
             • ไม่ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือสำคัญประจำตัว C.I. 

 

6. การยื่นคำร้องทางไปรษณีย์
            • ผู้ร้องและ/หรือผู้ให้ความยินยอมจะต้องไปลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายมือชื่อของบุคคลนั้น ๆ ในแบบฟอร์มรับรองลายมือชื่อสำหรับการส่งคำร้องทางไปรษณีย์
            • กรุณาจัดเอกสารทั้งหมดแบ่งเป็น 3 ชุด และเรียงลำดับเอกสาร ดังนี้
                        - ใบคำร้อง (ที่ติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว)
                        - สำเนาหนังสือเดินทาง
                        - สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
- บันทึกการสอบสวน
                        - จดหมายชี้แจงเหตุผลในการเดินทางด่วน
                        - สำเนาบัตรโดยสารเครื่องบิน
- ใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสหรัฐฯ
            • ในซองไปรษณีย์ที่ท่านส่งให้สถานกงสุลใหญ่ฯ จะประกอบด้วย
                       - เอกสารทั้งหมดที่จัดเรียงเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 ชุด
                       - หนังสือเดินทางฉบับจริง
                       - รูปถ่าย 1 รูป (ที่เหลือจากติดใบคำร้องแล้ว)
                       - ซอง Priority Mail Express ติดแสตมป์ 26.35 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รับ Meter Stamp) จ่าหน้าซองถึงตัวท่านให้ชัดเจน เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ จัดส่งหนังสือสำคัญประจำตัวให้ท่าน
            • ส่งเอกสารทั้งหมดไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ
                                    Royal Thai Consulate – General, Los Angeles
                                    Passport Section (C.I.)
                                    611 N. Larchmont Blvd., Floor 2
                                    Los Angeles, CA 90004

 

7. วิธีการกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในคำร้อง
            • หน้า 1 : คำร้องขอหนังสือสำคัญประจำตัว
                          - กรอกชื่อและนามสกุลให้ตรงตามทะเบียนบ้านไทย หรือหลักฐานไทยที่แสดงสถานภาพล่าสุด และกรอกรายละเอียดในคำร้องเป็นภาษาไทยให้ถูกต้องและครบถ้วน
                          - ลงลายมือชื่อและนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ (เป็นลายมือชื่อ ไม่ใช่ตัวพิมพ์) ในช่องมุมบนทั้ง 2 ช่อง ให้อยู่ในกรอบ อย่าให้ชิดกรอบหรือทับเส้นดำ และให้เหมือนกันทั้ง 2 ช่อง หากลงลายมือชื่อเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้ ให้ลงเป็นภาษาไทย หรือพิมพ์ลายหัวนิ้วแม่มือซ้ายแทน
                          - ลงลายมือชื่อใต้รูปถ่ายด้านล่างคำร้อง เป็นภาษาไทย หากลงลายมือชื่อเป็นภาษาไทยไม่ได้ ให้ลงเป็นภาษาอังกฤษ หรือพิมพ์ลายหัวนิ้วแม่มือซ้ายแทน
             • หน้า 2 : สัญญายินยอมชดใช้ค่าเสียหายของผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ
                          - กรอกชื่อผู้เดินทาง (ผู้ร้องขอหนังสือสำคัญประจำตัว) และกรอกที่อยู่ในต่างประเทศ พร้อมลงลายมือชื่อในช่องที่ระบุ “ลงชื่อผู้เดินทาง” บริเวณด้านล่างของสัญญา
                          - หากผู้เดินทางเป็นผู้เยาว์ (อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) หรือเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือผู้ไร้ความสามารถ ต้องให้ผู้มีอำนาจปกครอง(บิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองตามกฎหมาย) ให้ความยินยอม โดยลงลายมือชื่อในช่อง “ผู้ให้ความยินยอม”
             • หน้า 3 : แบบฟอร์มรับรองลายมือชื่อสำหรับการส่งคำร้องทางไปรษณีย์
                          - นำแบบฟอร์มนี้ไปลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายมือชื่อของท่าน เฉพาะกรณีที่ท่านยื่นคำร้องทางไปรษณีย์เท่านั้น

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles